Το Synesgy είναι εδώ: η παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην αξιολόγηση των εταιρειών ως προς τη βιωσιμότητά τους, στo πλαίσιo των ESG κριτηρίων .

Όλο και περισσότερο οι εταιρείες, παγκοσμίως, χρειάζονται πραγματικές λύσεις για να υποστηρίξουν τη δια- δικασία τήρησης των αρχών της βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αξιολόγηση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζωτικής σημασίας, η οποία συμβάλλει κατά μέσο όρο στο 90% του συνολικού αντί- κτυπου μιας εταιρείας.

Το Synesgy(www.synesgy.com)είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε από ένα παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων ε- ταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά τους, για να παρέχει σε κάθε εταιρεία τη δική της αξιολόγηση, συ- μπεριλαμβανομένης ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, σχετικά με τους 3 πυλώνες βιωσιμότητας (Περιβαλλο- ντική, Κοινωνική, Διακυβέρνηση).

Η πλατφόρμα Synesgy καλύπτει επίσης τον τραπεζικό τομέα, δημιουργώντας αξία μέσω της “βιώσιμης χρη- ματοδότησης”, υποστηρίζοντας τις πιστωτικές πολιτικές, τις εμπορικές στρατηγικές, την πολιτική διαχείρισης της εφο- διαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση κινδύνων και τη χρηματοδότηση.

Η μεθοδολογία Synesgy βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως το Global Reporting Initiative, το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, το Carbon Disclosure Project, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τα- ξινόμησης και επωφελείται από τη συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστωτικών Αξιολογήσεων του ομίλου, CRIF Ratings, ο οποίος εδώ και χρόνια ενσωματώνει δείκτες ESG στην αξιολόγηση των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών που εδρεύ- ουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαφάνεια, η συνεργασία και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του δικτύου Synesgy, για να βοηθή- σουν τις εταιρείες να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία και να εφαρμόσουν μορφές εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζονται σε ηθικά κριτήρια.

Η ICAP CRIF συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα τους βάσει των ESG κριτηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες για την νέα υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της ICAP CRIF: Τ. 2107200050, email: customercare@icapcrif.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here