«Η ομάδα της Siemens παρέδωσε ένα ισχυρό τέλος σε μια αξιοσημείωτη χρονιά. Ενώ διαμορφώσαμε τη δομή της νέας Siemens, η βιομηχανική απόδοση και τα κέρδη μας το τρίμηνο αυξήθηκαν σε ετήσια βάση», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG. «Μετά το spin-off της Energy και την πώληση της Flender, η Siemens είναι σε πολύ καλή θέση ώστε να οδηγήσει τον βιομηχανικό μετασχηματισμό στο μέλλον».

Χρηματοοικονομικό Έτος 2020

 • Παραγγελλίες €60.0 δισ. και έσοδα €57.1 δισ. για δείκτη καταγραφής της τάσης των πωλήσεων στο 1.05
 • Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μειώσεις κατά 7% και 2% αντιστοίχως σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τόσο σε ονομαστική όσο και σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου. 
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στα €7.6 δισ., 3% κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Το 14.3% περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ περιελάμβανε ένα θετικό αποτέλεσμα €0.8 δισ. από τη συμμετοχή στη Bentley Systems, Inc., που συνέβαλε 1.5 ποσοστιαίες μονάδες στο περιθώριο, αντισταθμιζόμενο μερικώς από αποζημιώσεις €0.5 δισ. που έλαβαν 0.9 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων επηρεάστηκαν από μείωση €0.5 δισ. εξαιτίας μιας μετοχικής επένδυσης
 • Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα €4.2 δισ., συμπεριλαμβανομένης μιας απώλειας της τάξης των €0.1 δισ. από δραστηριότητες που διακόπηκαν σε σύγκριση με το €0.5 δισ. στο προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από καθαρά κέρδη σε €5.00
 • Παρά τις λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για εισπράξεις ρευστού, η ελεύθερη ταμειακή ροή αυξήθηκε καθαρά στα €6.4 δισ., φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας
 • Με το spin-off της ενεργειακής επιχείρησης, η Siemens διέθεσε το 55.0% των συμμετοχών της στη Siemens Energy AG στους μετόχους της, ένα επιπλέον 9.9% μεταφέρθηκε στη Siemens Pension-Trust e.V και το υπόλοιπο 35.1% των μετοχών ανήκει στη Siemens και αναφέρεται στη Συμφιλίωση με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Reconciliation to Consolidated Financial Statements) ως Siemens Energy Investment
 • Μετά το επιτυχημένο spin-off της Siemens Energy, η Siemens προτείνει μέρισμα €3.50 ανά μετοχή, που αποτελείται από €3.00 στο ψηλότερο σημείο του στοχευμένου δείκτη πληρωμής μερισμάτων, συμπληρωμένου με επιπλέον €0.50 

4ο Τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020

 • Οι παραγγελίες ήταν στα €15.6 δισ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και τα κέρδη στα €15.3 δισ., 6% χαμηλότερα σε ετήσια βάση. H ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων επηρεάστηκε σημαντικά από τα αρνητικά αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης των πωλήσεων παρέμεινε πάνω από τη μονάδα στο 1.02
 • Σε συγκρίσιμη βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 2% και τα κέρδη μειώθηκαν 3% 
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν στα €2.6 δισ.. Το 18.7% περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ περιελάμβανε ένα θετικό αποτέλεσμα €0.5 δισ. από τη συμμετοχή στη Bentley Systems, Inc., που συνέβαλε 3.8 ποσοστιαίες μονάδες στο περιθώριο, αντισταθμιζόμενο μερικώς από αποζημιώσεις €0.1 δισ. που έλαβαν 0.8 ποσοστιαίες μονάδες. Τα αποτελέσματα εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων συμπεριελάμβαναν το προαναφερθέν €0.5 δισ. από μείωση εξαιτίας μιας μετοχικής επένδυσης
 • Τα καθαρά κέρδη €1.9 δισ., αυξημένα κατά 28% από το 4ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019, επωφελήθηκαν από €0.8 δισ. σε έσοδα από δραστηριότητες που διακόπηκαν, με αποτέλεσμα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε €2.20
 • Το συνεχιζόμενα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονωιού (COVID-19), συμπεριλαμβανομένων τόσο της μείωσης της ζήτησης όσο και των αυξημένων ευκαιριών ανάπτυξης που ποικίλλουν ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή
 • Η παραγγελιοληψία κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου έτους επιβαρύνθηκε από τα αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών. Διψήφια ανάπτυξη στη Mobility εξαιτίας του μεγαλύτερου όγκου μεγάλων παραγγελιών και μέτρια αύξηση στη Siemens Healthineers, υπεραντισταθμίζουν τις μειώσεις στις άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • H ανάπτυξη των εσόδων συγκρατήθηκε από συναλλαγματικές αντιξοότητες και από επιπτώσεις που σχετίζονται με τον COVID-19. Μείωση και στις τέσσερις βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Τα αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών έλαβαν πέντε και τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων. Τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου συνέβαλαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των παραγγελιών και είχαν ελάχιστη επίδραση στην ανάπτυξη των εσόδων
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν εξαιτίας μιας θετικής επίδρασης €0.5 δισ. που σχετίζεται με τη συμμετοχή στη Bentley Systems, Inc., και μιας ισχυρής απόδοσης στην επιχείρηση λογισμικού στη Digital Industries μαζί με κέρδος €0.2 δισ. από την πώληση μιας επιχείρησης από τη Smart Infrastructure. Αυτοί οι παράγοντες υπεραντισταθμίζουν τη μείωση στη Siemens Healthineers από μια υψηλή βάση σύγκρισης.
 • Ουσιαστικά πιο αρνητικά αποτελέσματα σε ετήσια βάση εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ιδίως για τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου, που περιελάμβαναν μείωση €0.5 δισ. από μια μετοχική επένδυση και για τα Corporate Items, που ένα χρόνο νωρίτερα επωφελήθηκαν από μια θετική επίδραση από αναθεωρημένες εκτιμήσεις που σχετίζονται με προβλέψεις. Τα έσοδα της Siemens Financial Services μειώθηκαν λόγω υψηλότερων προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου και αρνητικών επενδυτικών αποτελεσμάτων
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων εσόδων από δραστηριότητες που διακόπηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός κέρδους προ φόρου από το spin-off της Siemens Energy, που ήταν €0.9 δισ. καθαρό από τα σχετικά έξοδα για ολόκληρο το έτος
 • Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες δημιούργησαν ελεύθερη ταμειακή ροή €3.144 δισ., σχεδόν αμετάβλητη από τα €3.155 δισ. του 4ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2019 με ισχυρές συνεισφορές και από τις τέσσερις βιομηχανικές επιχειρήσεις, που είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή μετατροπής στο 1.19. Ενώ η Ελεύθερη ταμειακή ροή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν σημαντικά αυξημένη σε ετήσια βάση, η πρώην επιχείρηση ενέργειας οδήγησε μια σημαντική αρνητική κίνηση σε ελεύθερη ταμειακή ροή από δραστηριότητες που διακόπηκαν από ένα θετικό €1.943 δισ. στο 4ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 σε ένα αρνητικό €91 εκατ. 
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE αυξήθηκε εξαιτίας του αυξημένου καθαρού εισοδήματος και του χαμηλότερου μέσου χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου.

Εκτιμήσεις

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας για το χρηματοοικονομικό έτος 2021, υποθέτουμε ότι η πανδημία COVID-19 δεν θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, αναμένουμε μια αρκετά ισχυρή επιστροφή στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ενώ αναμένουμε ότι σημαντικές βιομηχανίες πελατών για τη Siemens θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία και διαρθρωτικές αλλαγές ειδικά για τη βιομηχανία, και ότι αυτό θα κάνει την αύξηση των παγκόσμιων σταθερών επενδύσεων να μείνει πίσω σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ, αναμένουμε βελτιωμένες συνθήκες ιδιαίτερα για τις υψηλού περιθωρίου σύντομου κύκλου επιχειρήσεις μας κατά το δεύτερο εξάμηνο του χρηματοοικονoμικού έτους 2021.

Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις θα επιβαρύνουν σημαντικά τόσο τους ονομαστικούς ρυθμούς αύξησης σε όγκο όσο και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) για τις βιομηχανικές μας επιχειρήσεις το χρηματοοικονομικό έτος 2021.

Για συγκρίσιμα έσοδα, καθαρά από συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, αναμένουμε ότι ο Όμιλος Siemens θα επιτύχει μέτρια ανάπτυξη και δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων πάνω από τη μονάδα.

Η Digital Industries αναμένει ότι τα συγκρίσιμα έσοδα του χρηματοοικονομικού έτους 2021 θα αυξηθούν μέτρια σε ετήσια βάση. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ αναμένεται από 17% έως 18%.

Η Smart Infrastructure αναμένεται να επιτύχει μέτρια αύξηση συγκρίσιμων εσόδων το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ αναμένεται από 10% έως 11%.

Λόγω κυρίως του ότι εκτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος παραγγελιών της, η Mobility αναμένει μεσοψήφια αύξηση συγκρίσιμων εσόδων το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITA αναμένεται να είναι 9,5% έως 10,5%.

Υποθέτοντας ότι οι προσδοκίες που περιγράφονται παραπάνω θα εκπληρωθούν κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού έτους 2021, αναμένουμε ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν συγκρατημένα από €4.2 δισ. το χρηματοοικονομικό 2020, παρά τις έντονες συναλλαγματικές αντιξοότητες.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας για το καθαρά κέρδη, υποθέτουμε ότι το κέρδος εκποίησης που σχετίζεται με την ανακοινωμένη εκποίηση της Flender θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη Siemens Energy. Στο πλαίσιο της μετοχικής επένδυσής μας στη Siemens Energy, αναμένουμε επιπτώσεις €0.3 δισ. από την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων, επιπλέον της συμμετοχής μας στα κέρδη μετά τους φόρους. Αναμένουμε επίσης τα έξοδα που απομένουν από τη spin-off συναλλαγή.

Από αυτές τις εκτιμήσεις εξαιρούνται οι επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά θέματα και επιπτώσεις σε σχέση με την προγραμματισμένη εξαγορά της Varian Medical Systems, Inc. από τη Siemens Healthineers, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του ημερολογίου έτους 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here