«Πέπλο μυστηρίου» καλύπτει τα οικονομικά στοιχεία των δημόσιων νοσοκομείων, τα οποία ενώ έχουν καταχωρηθεί στο BI-Health είναι απροσπέλαστα για το κοινό.

«Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσβάσιμα μέσω της πύλης BI – Health και διαθέσιμα στο κοινό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι συμβαίνει για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας» τονίζει η Ευαγγελία Λάζαρη, Δ/νουσα Σύμβουλος της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ, η οποία παρουσίασε σχετική μελέτη στο 20ο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ.

Της Ευαγγελίας Λάζαρη, Διευθύνουσας Συμβούλου της MSc Accounting & Financial Management, Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε.

Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της πρωτότυπης εργασίας με τίτλο «Συγκριτική αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων των Δ.Μ.Υ. για τα έτη 2015 & 2016, Βάσει των Δημοσιευμένων Ισολογισμών τους»  που παρουσιάστηκε στο 20ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Υ.Υ. με θέμα «Η στρατηγική της διάκρισης».

Για τους σκοπούς της μελέτης, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν οι Ισολογισμοί των ετών 2015 και 2016. Οι Ισολογισμοί των ετών 2013 και 2014 υπήρχαν ως βάση δεδομένων από προηγούμενες μελέτες, που διεξάγει κάθε χρόνο το Τμήμα Μελετών της εταιρείας.

Έχουν εξαιρεθεί από τους υπολογισμούς για σκοπούς συγκρισιμότητας των στοιχείων τα 8 νοσοκομεία του ΕΣΥ τα οποία συνέταξαν καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα νοσοκομεία χωρίς Ισολογισμό για τα έτη 2015 & 2016, όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Γ. Ν. Παπαγεωργίου.

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια. Τα στοιχεία για την νοσηλευτική κίνηση των νοσοκομείων αντλήθηκαν από το από το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας B.I. health του Υπουργείου Υγείας.

Η αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με το πλήθος των νοσοκομείων που είχαν δημοσιεύσει Ισολογισμό για την πενταετία 2013 – 2017, έως και 31/10/2018 που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος στη «Διαύγεια», παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πολλά νοσοκομεία μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα της χώρας όπως το Γ. Ν. Α. «Ο Ευαγγελισμός», το Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Πανεπ. Γ.Ν. Έβρου δεν έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη, έλεγχο και δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2016 παρόλο που η  31/7 του επόμενου έτους αποτελεί υποχρεωτική καταληκτική ημερομηνία.

Επιχειρείται μια διαχρονική ανάλυση (2013 -2016) για βασικά οικονομικά μεγέθη των νοσοκομείων, όπως το ύψος των μενόντων αποθεμάτων, οι απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από την Κατάσταση του Ισολογισμού, τα λειτουργικά έσοδα, το λειτουργικό κόστος αυτών και εν τέλει το λειτουργικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Αξιοποιώντας τα στοιχεία της νοσηλευτικής δραστηριότητας και το λειτουργικό κόστος, καθίσταται δυνατή η δημιουργία δεικτών αξιολόγησης του κόστους, όπως το μέσο κόστος ανά ασθενή και το ημερήσιο κόστος νοσηλείας.

Αποθέματα

Η αξία των αποθεμάτων δηλαδή το φαρμακευτικό, υγειονομικό, ορθοπεδικό και ακτινολογικό υλικό, τρόφιμα, αντιδραστήρια, καύσιμα, είδη καθαριότητας, γραφική ύλη και λοιπά αναλώσιμα υλικά, που βρίσκονταν στις αποθήκες των νοσοκομείων στο τέλος κάθε έτους, βάσει των απογραφών που διενεργήθηκαν, κυμαίνεται από 130 έως 160 εκ €.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως τα ποσά που είναι απαιτητά από τα νοσοκομεία έναντι του ΕΟΠΥΥ από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς του πολίτες, ότι έχει τιμολογηθεί πλην όμως είναι ανείσπρακτο. Την τριετία 2013 – 2015 οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά με την 31/12/2015 να ανέρχονται σε τουλάχιστον 5 δις. Το έτος 2016, οι απαιτήσεις μειώνονται δραστικά στα 3 δις εξαιτίας της λογιστικής διαγραφής των απαιτήσεων που διενεργήθηκε βάσει Ν. 4384/2016. Σημαντικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε να εξετάζαμε την εικόνα το έτος 2017, όπου διαφαίνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει αρχίσει να απομειώνει σημαντικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τα νοσοκομεία.

Ταμειακά Διαθέσιμα

Ενώ κατά την τριετία 2013 – 2015 δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στο ύψος των ταμειακών διαθεσίμων, παρατηρείται ραγδαία αύξηση (υπερδιπλασιασμός) της ταμειακής ρευστότητας των νοσοκομείων από το 2015 στο 2016. Εκτιμάται ότι αν προστεθούν τα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων των νοσοκομείων που λείπουν στο 2016, το ποσό αυτό (735 εκ. €) θα αυξηθεί σημαντικά.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς προμηθευτές κυρίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς και πιστωτές διάφορους την 31/12 και παρουσιάζουν σημαντική μειωτική τάση από το 2015 στο 2016.  Εντός του 2016, δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε 3 δόσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των Νοσοκομείων με στόχο τη μείωσή τους. Το έτος 2016 επιβεβαιώνεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις ότι τα νοσοκομεία αποπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στους προμηθευτές.

Τα ταμειακά υπόλοιπα την 31/12/16 (736 εκ. €) επαρκούν για την κάλυψη των χρεών προς προμηθευτές (673 εκ. €). Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα η εξόφληση των προμηθευτών από τους ήδη υπάρχοντες πόρους των νοσοκομείων.

Τα νοσοκομεία ευθύνης της 1ης ΥΠΕ – που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο ασθενών καθημερινά- κατέχουν σταθερά την πρωτιά στις οφειλές προς προμηθευτές με τα νοσοκομεία ευθύνης της 2ης ΥΠΕ να ακολουθούν.

 

Περισσότερα στο Virus.com.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here