Του Αη Γιαννιού ανήμερα, οι διεκδικητές της διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διασταυρώσουν τα μετοχικά τους ξίφη. Ο Ολλανδικός Όμιλος Reggeborgh και η σημερινή διοίκηση Καλλιτσάντση με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα αναμετρηθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα κληθεί επίσης να εκλέξει και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 το πρωί, η Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ θα συζητήσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 50,4 εκατ.ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, σχεδιάζονται να διατεθούν ως εξής:

  • Ποσό περίπου 9,6 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, και
  • Ποσό περίπου 40,8 εκατ. για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. Ευρώ θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και τα υπόλοιπα 20 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά
  • “Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ αποτελεί το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού του Ομίλου για τον κλάδο της Κατασκευής, μετά την αποδέσμευση του Ομίλου της ΑΚΤΩΡ από τις ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού, που δημιούργησαν πρόσθετες ταμειακές ανάγκες και το λειτουργικό και οργανωτικό μετασχηματισμό του κλάδου της Κατασκευής, με μείωση των δαπανών προσωπικού, προσαρμογή των παροχών και τη δημιουργία κεντρική μονάδας προμηθειών”, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας .
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η ατζέντα της γενικής συνέλευσης 

Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου X. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους)

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

3. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

5. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017) 6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με τα άρθρα 12.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here