Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Folli-Follie την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 – 31.12.2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση του διορισμού προσωρινής διοίκησης και της εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 5 §2 του Ν. 4706/2020).

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. β’ του Ν. 4449/2017).

8. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017).

9. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της από 31.10.2019 (εξ αναβολής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την οποία η Μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συνέλευσης στις 31.1.2020.

Κατόπιν δε της από 14.1.2020 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ολοκλήρωσης των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 -31.12.2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here