Σε συνεδρίαση του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 22 Φεβρουαρίου 2022 (Απόφαση 810/2023), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού 139/2004 «για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων», δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της μίας εκ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα 250 εκ. ευρώ και συνεπώς δεν πληρούνται τα σωρευτικά κριτήρια της εν λόγω παραγράφου, ενώ παράλληλα δεν υπερβαίνει ούτε και τα 100 εκατ. και συνεπώς δεν πληρούνται τα σωρευτικά κριτήρια ούτε της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου.

Η παρούσα συγκέντρωση αφορά α) στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής στην ελληνική επικράτεια, στην οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο Επιχειρήσεις-Στόχος και β) στην αγορά εξόρυξης, επεξεργασίας και χονδρικής προμήθειας φυσικών πετρωμάτων, στην οποία δραστηριοποιείται μόνο η ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Η εξαγοράζουσα δεν δραστηριοποιείται σε καμία από τις εν λόγω αγορές.

Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here