Μέσα στις πρώτες μέρες του Μαϊου θα έχει ολοκληρωθεί -σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης Μεγάλου- η σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι θα δώσουν εξουσιοδότηση στη διοίκηση, για να ξεκινήσει η διαδικασία, στις 20 Απριλίου, με  Βιβλίο Προσφορών  (book building) σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και της Δημόσιας Προσφοράς (Public Offer) στην Ελλάδα, με τους Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE να ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης μετόχων:

1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο διοικητικό συμβούλιο, ήτοι μέχρι και €14.959.064.952. Αναφορικά με την προτεινόμενη παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να περιορίζει ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, επισημαίνεται ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της εταιρείας, καθώς, ενόψει των προσφάτως ανακοινωθέντων Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και Σχεδίου Μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου:

  • θα επιτρέψει στην Εταιρία να δράσει γρήγορα για την υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επισπεύδοντας τις σχετικές διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχεία ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας,
  • θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η εν λόγω τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή θα προκύψει κατόπιν των εταιρικών πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ημερήσιας διάταξης και
  • θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα ανωτέρω.

2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να προτείνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της εταιρείας από έξι ευρώ σε 99 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 99 ευρώ η κάθε μία, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε μία νέα μετοχή (reverse split). Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται, επίσης, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού 93 ευρώ.

3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής από 99 ευρώ σε ένα ευρώ με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατά ποσό 4.935.987.854 ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου της ως άνω μείωσης ειδικού αποθεματικού.

 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

Η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και έκδοση νέων μετοχών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here