Η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και τη διεύρυνση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου. Στο δημοσιονομικό πεδίο, η αύξηση των δαπανών με σκοπό την άμβλυνση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και η μείωση των εσόδων λόγω συρρίκνωσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας μετέτρεψαν το πλεόνασμα των προηγουμένων ετών σε υψηλό έλλειμμα. Στο πεδίο του εξωτερικού ισοζυγίου, ο μεγάλος βαθμός ευαισθησίας του τουριστικού κλάδου στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησε στην απότομη συρρίκνωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η αύξηση του τελευταίου συγκρατήθηκε σε έναν βαθμό από τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Σχήμα 1: Ελλάδα – Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) και Επί Μέρους Ισοζύγια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα -€11,2 δις σε τρέχουσες τιμές από -€2,7 δις το 2019 (βλέπε Σχήμα 1). Βάσει των χειμερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2020 (-10,0%), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι ξεπέρασε το -6,0% το 2020 από -1,5% το 2019.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ισούται με το άθροισμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον πληρωμές) των αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών και των δευτερογενών εισοδημάτων.  Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, η ετήσια διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά -€8,4 δις το 2020 προήλθε από τη μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών κατά -€13,8 δις και από τη συρρίκνωση των ελλειμμάτων των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων κατά €4,3 δις και €1,1 δις αντίστοιχα (το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρέμεινε οριακά στάσιμο στα €0,6 δις πλεόνασμα). Τα δύο τελευταία συγκράτησαν σε έναν βαθμό την αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.

Η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου της Ελλάδας το 2020 πραγματοποιήθηκε κυρίως κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο. Αυτό εξηγείται από το μεγάλο μερίδιο των τουριστικών εσόδων σε αυτά τα δύο τρίμηνα. Λόγω της ισχυρής μείωσης της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά -24,0 εκατ. ταξιδιώτες το 2020 (-76,5% YoY), οι τουριστικές εισπράξεις συρρικνώθηκαν στα €4,3 δις το 2020 από €18,2 δις το 2019 (-76,5% ΥοΥ).

Σχήμα 2: Ελλάδα – Ετήσια Μεταβολή των Ισοζυγίων Αγαθών, Υπηρεσιών, Πρωτογενών και Δευτερογενών Εισοδημάτων

Πηγή: ΤτΕ, Eurobank Research.

(*) «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», Eurobank Research

……………………..

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 02/03/2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here