Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε η Ικτίνος Ελλάς το εννεάμηνο του 2022 σε επίπεδο μητρικής, τα οποία ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 56,23%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση 78,45%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022, οι ζημίες προ τόκων φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων φόρων (EBIT) 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 21,4 εκατ. ευρώ έναντι 25,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας μείωση κατά 16%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Το εννεάμηνο του 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,16 εκατ. ευρώ έναντι κέρδη προ φόρων 3,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Το σύνολο του καθαρού δανεισμού για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ έναντι 42,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 31/12/2021.

Η εταιρεία προχώρησε για το εννεάμηνο του 2022 σε επενδύσεις συνολικού ύψους 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021.

Οι εξαγωγές μαρμάρου κατά το πρώτο εννεάμηνο ανήλθαν στο 96% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Σε ενοποιημένη βάση για το εννεάμηνο του 2022 το EBITDA ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,2%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 το EBITDA ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 1,0 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 τα αποτελέσματα (ζημιά) προ τόκων φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 0,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 23,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,8%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο 3μηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εννεάμηνο του 2021. Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Σημειώνεται ότι το σύνολο του καθαρού δανεισμού σε ενοποιημένη βάση για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 31/12/2021.