Η ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές για την
διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων, ήταν ο στόχος του
διεθνή διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), μέσω του ΑΠΘ και κέρδισε η Space Hellas.

Το έργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματική
αποθήκευση, διαχείριση, διαμοιρασμό και προστασία των ερευνητικών δεδομένων
κάθε επιστημονικής δημοσίευσης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μελών του
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), για την υποστήριξη και
αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με
συνολική αξία 355.161 € πλέον ΦΠΑ.

Η λύση της Space Hellas βασίζεται στην τελευταίας τεχνολογίας κεντρική
αποθηκευτική υποδομή της Dell EMC Isilon scale-out NAS. To Isilon scale-out NAS,
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του έργου και παρουσιάζει μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως, η απλή διαχείριση, η εξαιρετική απόδοση, η
αποτελεσματικότητα, η λειτουργική ευελιξία, η υψηλή διαθεσιμότητα με χρήση
αλγόριθμων Reed-Solomon (Ν+Μ Redundancy).

Η προσφερόμενη σύνθεση περιλαμβάνει, μία κεντρική αποθηκευτική συστοιχία
οριζόντια κατανεμημένη, η οποία παρέχει ωφέλιμη χωρητικότητα μεγαλύτερη του
1.2PB σε διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας (ταυτόχρονη απώλεια 2 δίσκων ή
ενός κόμβου). Tape Library τεχνολογίας LTO-8 και ένα εξυπηρετητή για την
μακρόχρονη αποθήκευση σπανίως προσπελάσιμων (cold) δεδομένων και 10G
δικτυακό εξοπλισμό για τη διασύνδεση της αποθηκευτικής υποδομής (κεντρικής
αποθηκευτικής συστοιχίας) στην υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του ΑΠΘ, όπου και
έγινε η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here