Ένα σημαντικό έργο Πράσινης και Ψηφιακής μετάβασης ανέλαβε, κατόπιν διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η ένωση  εταιρειών “Space Hellas – Draxis Environmental Technology”.

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πράσινου πιλοτικού κέντρου δεδομένων (Green Data Center) και την επαναχρησιμοποίηση της θερμικής ενέργειας που θα παράγεται από την ψύξη του. Η ενέργεια αυτή που θα παραλαμβάνεται από το κέντρο υπολογιστικής ισχύος, θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού στα κτίρια των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας και του Νοσοκομείου Γρεβενών. Η υλοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο  του έργου “Computing Power Goes Green” με ακρωνύμιο “Go Green”.
Το έργο αφορά σε μια καινοτόμο λύση που εκμεταλλεύεται την έκλυση της θερμικής  ενέργειας για τη θέρμανση νερού που θα χρησιμοποιηθεί είτε για λόγους θέρμανσης  μέσω κλασικού ενεργοβόρου λέβητα, είτε ως ζεστό νερό χρήσης.

Η θέρμανση του νερού χρήσης τόσο στο λεβητοστάσιο του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στην Κοζάνη, όσο και στο νοσοκομείο Γρεβενών θα επιτευχθεί με τη  χρήση ψηφιακών αρθρωτών λεβήτων. Το έργο προσφέρει Μέσο Συντελεστή  Επαναχρησιμοποίησης Ενέργειας (ERF) άνω του 85%.

Η προτεινόμενη λύση εξασφαλίζει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, συντελεί  στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του πράσινου κέντρου δεδομένων, ενώ  πληροί τα πρότυπα ασφάλειας λειτουργίας του. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην  ανάπτυξη πράσινων και ψηφιακών πολιτικών, στην επίτευξη κλιματικής  ουδετερότητας και συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης και στην αποκατάσταση  της βιοποικιλότητας.

Η Space Hellas και η Draxis Environmental Technology με οικολογικό προσανατολισμό και εμπειρία στην υλοποίηση έργων πράσινου ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για  να υλοποιήσουν άλλο ένα σημαντικό πράσινο έργο. Οι δύο εταιρείες, ενώνουν την  τεχνογνωσία τους για να συμβάλλουν στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών και  στρατηγικών δίδυμης μετάβασης (green-digital), στοχεύοντας στη δημιουργία του  απαραίτητου πλαισίου αποτύπωσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και  προώθησης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ψηφιακού μετασχηματισμού.