Το cyber risk και οι εν εξελίξει ανακατατάξεις στον χώρο της υγείας, σε συνδυασμό με το ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον (capital controls κ.λπ.), θεωρούνται για την Generali οι βασικές προκλήσεις για το 2019. 

Σε συνέντευξή του στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019, o chief risk officer, κ. Ιωάννης Σίνος, μίλησε για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στον κλάδο και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αντασφάλιση στη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών και την πιο αποδοτική διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

 

  • Πόσο σημαντική είναι η αντασφάλιση των κινδύνων (προαιρετικές/συμβατικές) για εσάς στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλίσεων;

 

Τα κίνητρα που οδηγούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην αντασφάλιση είναι πολλαπλά και δεν αφορούν αποκλειστικά στη μεταφορά των κινδύνων που η ασφαλιστική εταιρεία δεν επιθυμεί να αναλάβει.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αντασφάλεια παρέχει διευκόλυνση για την είσοδο της εταιρείας σε νέες αγορές ή κλάδους δραστηριότητας, παρέχοντας γνώση, τεχνική υποστήριξη και εξειδίκευση σε τομείς που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορεί να μη διαθέτουν.

Η τιμολόγηση επιβαρυμένων κινδύνων, η επιλογή των ασφαλιστικών κινδύνων για τις ασφαλίσεις υγείας ή η τιμολόγηση των μεγάλων βιομηχανικών κινδύνων μπορεί να αποδειχθούν πολύπλοκες και να απαιτούν υψηλό κόστος για μια ασφαλιστική εταιρεία που δεν έχει την ανάλογη εξειδίκευση.

Η αντασφάλεια προσφέρει λύσεις, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης στη διαχείριση εξειδικευμένων κινδύνων. Επιπλέον, δίνει δυνατότητα σε εταιρείες με περιορισμένα κεφάλαια να αναλάβουν κινδύνους που δεν θα ήταν δυνατόν να αναλάβουν χωρίς τη χρήση αντασφάλειας.

Τέλος, μια αντασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα χρηματοδότησης κατά την έναρξη εργασιών μιας ασφαλιστικής.

Στην περίπτωση ασφαλιστικών ομίλων όπως η Generali, που λειτουργούν ως αντασφαλιστές των θυγατρικών τους, τα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς η κεντροποιημένη διαχείριση κινδύνων από μια εξειδικευμένη ομάδα επιτρέπει την καλύτερη διαφοροποίησή τους, περιορίζει το διοικητικό κόστος και αυξάνει τη διαπραγματευτική ικανότητα του ομίλου απέναντι στις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

  • Ποιος είναι ο ρόλος της στη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής;

 

Η αντασφάλιση αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» και για τη διαχείριση των κεφαλαίων της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς μπορεί να περιορίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Solvency ΙΙ.

Στην πράξη, η αντασφάλεια μειώνει το απαιτούμενο κεφάλαιο φερεγγυότητας, καθώς ένα μέρος από τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η εταιρεία μεταφέρεται στον αντασφαλιστή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τυπικό μοντέλο (Standard Formula), ο ασφαλιστικός κίνδυνος (underwriting) περιλαμβάνει κυρίως:

  • τον κίνδυνο ασφαλίστρων,
  • τον κίνδυνο αποθεμάτων και
  • τον καταστροφικό κίνδυνο

 

Η αντασφάλεια μπορεί να δράσει βελτιωτικά και στους τρεις παραπάνω κινδύνους.

Ο κίνδυνος αγοράς, επίσης, περιορίζεται από την αντασφάλεια, καθώς η χρήση της μειώνει τα απαιτούμενα κεφάλαια και, κατά συνέπεια, τα αναγκαία στοιχεία του ενεργητικού.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αντασφαλιστική κάλυψη μπορεί να προσθέσει κίνδυνο στην ασφαλιστική εταιρεία, στο πλαίσιο του κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Δεδομένου του ότι επηρεάζει τη συνολική επίδραση στην κεφαλαιακή απαίτηση, η χρηματοοικονομική ισχύς (που απεικονίζεται βάσει της κατάταξης που λαμβάνουν από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης) του αντασφαλιστή πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα επιλογής.

Τέλος, ένας από τους κύριους σκοπούς της αντασφάλισης είναι η μείωση της μεταβλητότητας (volatility) των υποχρεώσεων, που με τη σειρά της οδηγεί σε μικρότερο περιθώριο κινδύνου και, ως εκ τούτου, σε αύξηση του ιδίων κεφαλαίων της ασφαλιστικής εταιρείας.

 

  • Ποιοι είναι για εσάς οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το 2019;

 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για το 2019 περιλαμβάνουν:

  • Το cyber risk-απώλεια δεδομένων από κυβερνοεπίθεση: Είναι ένας κίνδυνος, που απαιτεί συνεχή εγρήγορση και επένδυση σε νέες τεχνολογίες.
  • Τις πρόσφατες ανακατατάξεις και διεργασίες στον χώρο των παρόχων υγείας (είναι ένας κίνδυνος που μπορεί να μετατραπεί και σε μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης-βελτίωσης).
  • Το ευμετάβλητο-αρνητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τη συνέχιση των capital controls, που περιορίζουν τις επενδυτικές ευκαιρίες των ασφαλιστικών εταιρειών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here