Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο επιλέγουν αμοιβαία κεφάλαια με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και αρχές, σύμφωνα με τη μελέτη Global Investor Study 2022 της Schroders.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επενδυτές που χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους ως «ειδικούς» εστιάζουν περισσότερο στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αρχές και οι αξίες τους στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στη μελέτη της Schroders συμμετείχαν πάνω από 23.000 επενδυτές σε 33 χώρες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα περισσότεροι από τους μισούς «έμπειρους» επενδυτές δηλώνουν ότι οι προσωπικές τους αρχές είναι «μεγάλης σημασίας» γι’ αυτούς – αξιοσημείωτα περισσότεροι από εκείνους που κατατάσσουν τους εαυτούς τους σε ένα μέσο επίπεδο επενδυτικών γνώσεων (16%) και εκείνους που ανήκουν στην κατηγορία των «στοιχειώδους γνώσης» (10%).

Επιπλέον, η σημασία που αποδίδουν οι επενδυτές στις αξίες και τις αρχές τους αυξάνεται με την ηλικία.

Σχεδόν οι 2 στους 10 (76%) ηλικίας 71+, δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις πτυχές, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία επενδυτές έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο σταθεροί στις απόψεις τους.

Ο Δημήτριος Μπατζής, Επικεφαλής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, σχολιάζει:

Δημήτριος Μπατζής, Επικεφαλής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας  Shroders
  • “H μετάλλαξη των επενδυτικών κριτηρίων είναι πιο εμφανής από ποτέ, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι νεότεροι επενδυτές (18-37 ετών), παραδείγματος χάριν, είναι πιθανότερο να λάβουν υπόψη τους τις αρχές και τις αξίες τους κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, απ’ ότι οι επενδυτές σε μεταγενέστερη  φάση της ζωής τους (38-50 ετών). Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι οι λιγότερο ενημερωμένοι επενδυτές τείνουν να υπερεκτιμούν την επενδυτική τους εμπειρία. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το επίπεδο του “επενδυτικού αναλφαβητισμού” που διαπιστώσαμε με τη μελέτη της Schroders – γεγονός στο οποίο εστιάζουμε σαν Όμιλος, όπως και στην ανάγκη εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των επενδυτών.”

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες πιστεύουν σε συντριπτικό βαθμό, ότι ως μέτοχοι, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις εταιρείες στις οποίες έχουν επενδύσει. Αυτό ισχύει σε όλο το φάσμα των επενδυτικών γνώσεων – από εκείνους που χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως «αρχάριους» σε επίπεδο επενδυτικών γνώσεων, μέχρι τους «έμπειρους».

Το εντυπωσιακό 95% των «έμπειρων/ανώτερης γνώσης» επενδυτών πιστεύει ότι θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν, καθώς και το 69% των «αρχάριων».

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή θεωρούνται ως η σημαντικότερη προτεραιότητα δέσμευσης σε όλες τις χώρες.

Τρεις ωστόσο, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και το Βέλγιο κατέταξαν τα θέματα του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας ως τα πιο κρίσιμα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η γνώση είναι δύναμη

Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τις θετικές προθέσεις, παραμένει ένα κενό όσον αφορά τους επενδυτές που   αισθάνονται σίγουροι να λάβουν (από τη δική τους άποψη) τις σωστές ή καταλληλότερες επενδυτικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Περίπου το 82% των «έμπειρων/ανώτερης γνώσης» επενδυτών πιστεύουν ότι έχουν επαρκείς γνώσεις, ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον, ενώ μόνο το ένα τέταρτο (26%) των «αρχάριων/στοιχειώδους γνώσης» επενδυτών νιώθουν αρκετά ενημερωμένοι για να το πράξουν.

 

Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πάνω από τους μισούς (51%) πιστεύουν, ότι οι εταιρείες επενδύσεων θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του επαρκούς επιπέδου γνώσεων των εργαζομένων σε προσωπικά οικονομικά θέματα- οι Έλληνες επίσης, συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση, ενώ το 33% πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να είναι ευθύνη των χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Είναι αξιοσημείωτο όμως, ότι το 45% των Ελλήνων πιστεύει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν ρόλο στην εκπαίδευση των ανθρώπων σε οικονομικά θέματα, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο (20%) θεωρεί ότι αποτελεί προσωπική τους ευθύνη.

Η μεγαλύτερη γνώση οδηγεί την προσοχή των μικροεπενδυτών στα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία

Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αισθάνονται πλέον πιο σίγουροι να έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις που μπορεί να θεωρούνταν «αποκλεισμένες» στο παρελθόν. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελούν τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, με το 47% των επενδυτών να αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε ιδιωτικά κεφάλαια όσο και σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

 

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες αισθάνονται σίγουροι να επενδύσουν σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, ορισμένες κατηγορίες εξακολουθούν να θεωρούνται πολύπλοκες και απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη από χρηματοπιστωτικούς παρόχους και συμβούλους για να υπάρξει πρόσβαση σε αυτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών, όπου οι επενδυτές ήταν πιο πιθανό να επενδύσουν μέσω προϊόντος που προσφέρεται από τρίτους, όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (41%), παρά απευθείας (37%).

Ο Stuart Podmore, Διευθυντής Επενδυτικών Προτάσεων της Schroders, σχολίασε:

Stuart Podmore, Διευθυντής Επενδυτικών Προτάσεων της Schroders
  • «Η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι τώρα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επενδυτές όλων των επιπέδων εμπειρίας επιθυμούν όλο και περισσότερο να εκφράζουν τις απόψεις τους, σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους.
  • Η πανδημία σίγουρα μας δίδαξε ότι οι εταιρείες, καθώς και οι κυβερνήσεις, ελέγχονται περισσότερο από ποτέ για να μετριάσουν τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς κινδύνους με βιώσιμο τρόπο. Αυτό που είναι τόσο ενδιαφέρον στη φετινή μας έρευνα, είναι ότι οι κοινωνικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι διακυβέρνησης αρχίζουν  να ανεβαίνουν στη λίστα των προτεραιοτήτων των επενδυτών.
  • «Παράλληλα, οι αυξημένες επενδυτικές γνώσεις φαίνεται να υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη των ατόμων στην υποστήριξη της λήψης εταιρικών αποφάσεων. Ως ενεργός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας, δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε σε διάλογο όλο το χρόνο για λογαριασμό τους, ώστε να υποστηρίξουμε καλύτερα επενδυτικά αποτελέσματα».

Ο Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital, σχολίασε:

  • «Η Schroders Capital, η επιχείρηση των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων μας, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον «εκδημοκρατισμό» των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από μεμονωμένους επενδυτές για τη δημιουργία ενός ολιστικού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, όπως αποδεικνύεται από την παγκόσμια μελέτη μας. Οι ομάδες μας είναι σε θέση να προσφέρουν στους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε αυτό, μέσω μιας σειράς εξειδικευμένων εργαλείων ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων και μικτών λύσεων που περιλαμβάνουν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια περιουσιακά στοιχεία.
  • «Εκτός από τα οφέλη της διαφοροποίησης, τα μικτά χαρτοφυλάκια επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να ξεπεράσουν το εμπόδιο της έλλειψης ρευστότητας, που τους δυσκόλευε να επενδύσουν σε ιδιωτικές αγορές σε μεγαλύτερη κλίμακα. Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε για να βοηθήσουμε τους ιδιώτες επενδυτές, τις ιδιωτικές τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution) να έχουν πρόσβαση στους πιο ελκυστικούς τομείς των ιδιωτικών αγορών».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Global Investor Study, για να δείτε ολόκληρη την έκθεση και τα ευρήματα με περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ εδώ.

Τα τοπικά ευρήματα για την Ελλάδα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here