Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, η ΤτΕ εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 12,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, ενώ για το 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,1%, έναντι αύξησης 7,6% το 2021. 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,1% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 12,2% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 11,8%, έναντι αύξησης 8,2% το 2021, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 10,5%, έναντι αύξησης 7,2% το 2021.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 15,2% στην Αθήνα, 14,5% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2022, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2021 ήταν 13,0%, 11,8%, 10,0% και 7,4% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 13,0% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2021, ενώ για το 2022 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,5%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)
  2021 2022 * 2021 2022 *
δ΄ α΄* β΄* γ΄* δ΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
    Δείκτης τιμών (2007=100) 72,4 80,4 74,4 76,7 79,2 82,3 83,5
    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,6 11,1 10,1 9,9 10,4 11,7 12,2
 
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1.  Νέα (έως 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 75,7 84,6 78,5 80,9 83,3 86,4 87,9
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 8,2 11,8 11,4 10,9 11,5 12,7 12,1
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 70,4 77,8 71,9 74,1 76,6 79,8 80,7
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,2 10,5 9,3 9,1 9,7 11,0 12,2
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1.  Αθήνα
        Δείκτης τιμών (2007=100) 75,6 85,4 78,2 80,8 83,7 87,2 90,0
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 9,7 13,0 11,6 11,4 12,0 13,4 15,2
   2.  Θεσσαλονίκη
        Δείκτης τιμών (2007=100) 66,5 74,3 68,0 70,6 72,9 75,9 77,9
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,5 11,8 9,6 9,9 11,0 11,8 14,5
   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
        Δείκτης τιμών (2007=100) 68,3 75,1 70,1 72,0 74,4 76,9 77,3
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 5,8 10,0 9,2 9,4 9,9 10,3 10,3
   4.  Λοιπές περιοχές
        Δείκτης τιμών (2007=100) 72,4 77,8 73,8 75,4 77,1 80,3 78,4
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,9 7,4 7,9 7,0 7,1 9,3 6,3
   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
        Δείκτης τιμών (1997=100) 185,0 206,3 190,5 196,2 202,5 211,1 215,3
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 8,0 11,5 10,8 10,5 10,5 11,9 13,0

 (1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

 * Προσωρινά στοιχεία.

    Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (με περίοδο αναφοράς έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2022) ανήλθε συνολικά σε 872,7 χιλιάδες (65,0% διαμερίσματα, 18,7% μονοκατοικίες, 6,2% μεζονέτες, 6,2% οικόπεδα και 3,9% λοιπά ακίνητα).

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Δείκτες τιμών οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων και άλλοι βραχυχρόνιοι δείκτες 

Στατιστικά σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή (Open data): Αγορά ακινήτων