Σε 186,9 εκατ. ευρώ ανήλθε τη χρήση 2022 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Prodea Investments έναντι 134,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2021 καταγράφοντας αύξηση +39,3%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση :
  • Ο κύκλος εργασιών του ομίλου από μισθώματα ανήλθε σε €149,7 εκατ. έναντι €134,2 εκατ. το 2021 (αύξηση 11,6%). Η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.
  • Τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, ανήλθαν το 2022 σε €105,1 εκατ. έναντι κερδών €97,9 εκατ. το 2021.

  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €108,5 εκατ. το 2022 έναντι €101,7 εκατ. το 2021 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €56,8 εκατ. το 2022 έναντι €61,0 εκατ. το 2021.
  • H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείρισηi ανήλθε σε €2.809,1 εκατ. έναντι €2.455,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 14,4%).
  • Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €1.475,2 εκατ. ή €5,77 ανά μετοχή έναντι €1.396,3 εκατ. και €5,47 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε:

  • «Ακόμα και στην παρούσα δύσκολη διεθνή συγκυρία, τα αποτελέσματα του Ομίλου μας ήταν θετικά και αξίζει να σημειωθεί ότι το ενεργητικό μας, για πρώτη φορά, ξεπέρασε τα €3 δισ.»

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση της PRODEA παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here