Ποσοστό 4,45% των μετοχών από τις 6,86% συνολικά που δεν κατείχε συγκέντρωσε με τη δημόσια προσφορά η κα Δωροθέα Κεφάλα (προτείνων). Μετά την πρόταση ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα θα κατέχουν ποσοστό 97,59% των μετοχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία και μπορούν να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης την οποία υπέβαλε στις 10.06.2021 προς τους μετόχους της ΓΕΚΕ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 577.816 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 6,86% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με αντάλλαγμα €5,75 ανά μετοχή τοις μετρητοίς, ανακοίνωσε σήμερα η Δωροθέα Κεφάλα (Προτείνων).

Όπως σημειώνεται, η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 22.07.2021 και έληξε την 26.08.2021. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 75 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι “Αποδεχθέντες Μέτοχοι”), προσφέροντας συνολικά 374.731 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,45% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι “Προσφερθείσες Μετοχές”).

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 8.215.665 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,59% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 01.09.2021.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

α. Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετοχών , οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το “Δικαίωμα Εξαγοράς”).

β. Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το “Δικαίωμα Εξόδου”). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.

  1. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι θα κατέχουν 8.418.750 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here