Πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε επισήμως  η πώληση του 80% της Υδρογείου Ασφαλιστικής, από την οικογένεια Κασκαρέλη στον ιταλικό Όμιλο Societa Reale Mutua de Assicurazioni.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συναλλαγή θα γίνει σε δύο φάσεις και το αντίτιμο αντιστοιχεί στο 125% των ιδίων κεφαλαίων της Υδρογείου, δηλαδή πάνω από 110 εκατ. Ευρώ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Allianz σε τιμή 1,8 φορές το book value.

Αυτή την εποχή, η άλλη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, Ασφαλιστική εταιρεία, η Interlife, διαπραγματεύεται στο 0,75 της λογιστικής της αξίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με το σύνολο των συστημικών τραπεζών που διαπραγματεύονται αρκετά κάτω από το book value.

Με απλά λόγια η επιχειρηματική αξία των ασφαλιστικών και τραπεζικών μας ομίλων είναι ακόμη κατά πολύ μεγαλύτερη, της χρηματιστηριακής τους αξίας σήμερα….