Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της βιωσιμότητας, τα χρηματοπιστωτικά και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους την ευθυγράμμισή τους με την ταξινομία της ΕΕ. Η Ταξινόμηση είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προσδιορίζει και προωθεί περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή, προκειμένου να ανακατευθύνει τις επενδύσεις κεφαλαίου προς βιώσιμες δραστηριότητες. 

Αν και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή αγορά, η Ταξινομία της ΕΕ αποτέλεσε πηγή σημαντικής σύγχυσης. Πολλές εταιρείες χρειάζονται βοήθεια για να κατανοήσουν την εφαρμογή της και το εύρος των δυνατοτήτων της στην προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Σε αυτό το άρθρο διερευνούμε τις προκλήσεις, τα χρονοδιαγράμματα και τους KPI για την πλοήγηση στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ταξινομίας της ΕΕ: Ημερομηνίες και προθεσμίες

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το οποίο δρομολόγησε διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα μέσω των πληροφοριών ESG. Ο κανονισμός της ΕΕ για τη φορολογία αποτελεί σημαντική συνιστώσα αυτού του σχεδίου, με έξι συγκεκριμένους στόχους βιωσιμότητας:

– μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

– προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

– βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων,

– η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία,

– η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης,

– την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η Ταξινομία της ΕΕ περιγράφει κριτήρια υποβολής εκθέσεων που χρησιμεύουν ως βάση για άλλους κανονισμούς βιώσιμης χρηματοδότησης, όπως ο κανονισμός για τη γνωστοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά πρέπει να δηλώνουν τον βαθμό στον οποίο τα χρηματοπιστωτικά τους προϊόντα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα, να αντιμετωπίζουν τις βασικές αρνητικές επιπτώσεις της βιωσιμότητας και τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα τους είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της Ταξινομίας.

Οι χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD) υποχρεούνται πλέον να αναφέρουν ετησίως τόσο την επιλεξιμότητά τους όσο και την ευθυγράμμισή τους με τη φορολογική ονοματολογία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παρακάτω πίνακα.

Ιανουάριος 2022 Ιανουάριος 2023 Ιανουάριος 2024
Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες Η πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα, η οποία θεσπίζει κριτήρια για τις δραστηριότητες που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή σε αυτήν, τέθηκε σε ισχύ. 

Δεν απαιτείται υποβολή εκθέσεων ευθυγράμμισης.

Η υποβολή εκθέσεων για πρόσθετα τεχνικά κριτήρια είχε προγραμματιστεί, αλλά καθυστέρησε (οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για το περιβάλλον εκκρεμεί ακόμη η οριστικοποίησή τους). Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ευθυγράμμιση των στόχων μετριασμού και προσαρμογής. Περιορίζεται στις μεγάλες μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Ευθυγράμμιση και με τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους της ταξινόμησης της ΕΕ.
Χρηματοοικονομικές εταιρείες Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναφέρουν την επιλεξιμότητα της φορολογικής νομοθεσίας για το προηγούμενο έτος.

Δεν απαιτείται η υποβολή εκθέσεων ευθυγράμμισης.

Ίδια κατάσταση με την παραπάνω για τους άλλους τέσσερις στόχους της ταξινόμησης.

Αυτό περιορίζεται στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Ίδιες απαιτήσεις με τις παραπάνω. Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση και με τους έξι στόχους της ταξινόμησης.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, από το 2024, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα υπόκεινται σε νέες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων με τον δείκτη πράσινου ενεργητικού (Green Asset Ratio – GAR), έναν νεοεισαχθέντα βασικό δείκτη επιδόσεων που αποσκοπεί στην παροχή ενός τυποποιημένου και συγκρίσιμου μέτρου του ποσοστού του ενεργητικού των τραπεζών που επενδύεται σε περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα και δραστηριότητες.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2026, μετά από μια τριετή μεταβατική περίοδο, οι τράπεζες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση της φορολογίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και των μη τραπεζικών αμοιβών τους.

Δείκτες KPI για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες στην υποβολή εκθέσεων με βάση την ταξινομία της ΕΕ

Για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ταξινόμηση της ΕΕ είναι ουσιαστικά τρεις:

Κύκλος εργασιών: Αυτός ο βασικός δείκτης υποδεικνύει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από προϊόντα ή υπηρεσίες ευθυγραμμισμένες με τη φορολογική ταξινόμηση. Μετρά τον κύκλο εργασιών που παράγεται από προϊόντα ή υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας. Ο δείκτης κύκλου εργασιών υπολογίζεται ως εξής: Έσοδα ή κύκλος εργασιών από προϊόντα ή υπηρεσίες ευθυγραμμισμένα με την ταξινόμηση / Συνολικά έσοδα ή κύκλος εργασιών.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx): ο εν λόγω KPI υποδεικνύει το ποσοστό των κεφαλαιουχικών δαπανών των περιουσιακών στοιχείων που είναι φορολογικά αποδεκτά. Μετράει το συνολικό ποσό των επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, πριν από τις αποσβέσεις και τυχόν αναπροσαρμογές που σχετίζονται με φορολογικά επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Ο KPI CapEx υπολογίζεται ως εξής: Capex των φορολογικά αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων / συνολικό CapEx.

Λειτουργικά έξοδα (OpEx): Αυτός ο KPI υποδεικνύει το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με φορολογικά ευθυγραμμισμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα OpEx που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό σύστημα διαφέρουν από αυτά που οι περισσότερες εταιρείες αναφέρουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο KPI αποσκοπεί στην αναγνώριση των μη κεφαλαιοποιημένων δαπανών (δηλαδή αυτών που δεν αναγνωρίζονται από τον KPI CapEx) που σχετίζονται με επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και διαδικασίες. Το OpEx είναι μια κατηγορία κόστους που “συμπληρώνει” το CapEx σε σχέση με τις επενδύσεις και, μαζί με το CapEx, παρέχει μια ένδειξη της στρατηγικής μιας εταιρείας για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ανθεκτικότητας. Ο δείκτης OpEx υπολογίζεται ως εξής: OpEx των περιουσιακών στοιχείων που ευθυγραμμίζονται με την ταξινόμηση / Συνολικό OpEx.

Βασικοί δείκτες μέτρησης για την υποβολή εκθέσεων με βάση την ταξινομία της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, υπάρχουν δύο ΚΔΤ που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ταξινομία της ΕΕ:

Green Asset Ratio (GAR): Αυτός ο KPI εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή δανειστές και χρησιμοποιείται για να δείξει το ποσοστό των ανοιγμάτων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία ενός πιστωτικού ιδρύματος που είναι ευθυγραμμισμένα με την ταξινόμηση σε σχέση με το συνολικό του ενεργητικό. Κύριος σκοπός του είναι να καθιερώσει ένα καθολικό και συγκρίσιμο σημείο αναφοράς που να δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων ενός δανειστή που επενδύονται σε περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα και δραστηριότητες. Το GAR υπολογίζεται διαφορετικά για τις εταιρείες επενδύσεων που λειτουργούν για ίδιο λογαριασμό και για εκείνες που δεν λειτουργούν για ίδιο λογαριασμό.

Δείκτης πράσινων επενδύσεων (GIR): Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γνωστοποιούν το ποσοστό των υπό διαχείριση επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση σε σχέση με την αξία όλων των καλυπτόμενων περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AuM) που προκύπτουν από συλλογικές και ατομικές δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα καλυπτόμενα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αναφέρονται σε όλα τα AuM με εξαίρεση τα κρατικά ανοίγματα. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένες με το φορολογικό σύστημα πρέπει να βασίζεται στο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που είναι ευθυγραμμισμένα με το φορολογικό σύστημα των εταιρειών επενδύσεων. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων θα βασίζονται στους δείκτες KPI των υποκείμενων εταιρειών επενδύσεων για τον υπολογισμό του GIR τους. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν ανάλυση για κάθε περιβαλλοντικό στόχο, συγκεντρωτικές περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, ένα υποσύνολο μεταβατικών και διευκολυντικών οικονομικών δραστηριοτήτων και το είδος των επενδύσεων. Εκτός από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα και την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων ανάληψης κινδύνων.

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της ταξινομίας της ΕΕ: λύσεις τεχνητής νοημοσύνης της Dydon AI

Η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος της ΕΕ και η εφαρμογή του θέτουν ορισμένες πραγματικές προκλήσεις τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις εταιρείες τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από αυτές τις προκλήσεις

1) Οι τρέχουσες εσωτερικές διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν, 

2) οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης αυξάνονται σε τεράστιο βαθμό και η διαχείρισή τους θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση π.χ. των αιτήσεων δανείων, 

3) όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ταξινομία της ΕΕ ορίζει σταθερά και επαληθεύσιμα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη σε σχέση με έξι καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους. Η σχετική διαδικασία επαλήθευσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και ενίοτε χρονοβόρα, 

4) το κόστος ανάπτυξης εργαλείων ΤΠ, καθώς οι νέες διαδικασίες πρέπει να απορροφηθούν από την υποδομή ΤΠ και οι υφιστάμενες υπηρεσίες ESG δεν επαρκούν πλέον για την αξιολόγηση των πελατών βάσει της ταξινομίας της ΕΕ.

Καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς, οι νέες υποχρεώσεις που αρχίζουν τον Ιανουάριο του 2024 δεν είναι ακόμη πολύ μακριά χρονικά. Λόγω των πολλών νέων αλλαγών στις εταιρικές ευθύνες και της σύγχυσης που φαίνεται να επικρατεί ακόμη πάνω από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι εταιρείες πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται κατάλληλα για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Εμείς στην DYDON AI αναγνωρίζουμε το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων, όπου ένα ταραχώδες και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς κάνει τα πράγματα πιο συγκεχυμένα και περίπλοκα για τις εταιρείες που πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε νέους και πολύπλοκους κανονισμούς. Γνωρίζουμε όμως επίσης πώς τα πράγματα μπορούν να απλοποιηθούν με σχετικές λύσεις regtech που μπορούν να επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην αντιμετώπιση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων: είναι εφικτό;

Ναι, μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να επιτύχουμε με το TAXO TOOL και να προσφέρουμε στις τράπεζες και τις εταιρείες. Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί μέσω της αυτοματοποίησης.

Η βραβευμένη μας λύση TAXO TOOL χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία πιο ομαλή και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία της ΕΕ για την εταιρεία και το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα πολύ πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. 

Η ψηφιοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί μέρος του RegTech, δηλαδή των τεχνολογιών που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην αντιμετώπιση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Με το TAXO TOOL, ψηφιοποιήσαμε τον κανονισμό για τη φορολογική νομοθεσία της ΕΕ και το πρώτο βήμα ήταν να μεταφράσουμε την πολυπλοκότητα του κανονισμού σε λογικά δέντρα αποφάσεων που διευκολύνουν τόσο τους υπαλλήλους των τραπεζών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης δανείου όσο και τις εταιρείες κατά την αυτοαξιολόγηση της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Δεύτερον, έπρεπε να ξεπεράσουμε το δίλημμα της έλλειψης δεδομένων με την εισαγωγή κατάλληλων μοντέλων για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασισμένων στη διαδικαστική γνώση. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά όταν πρόκειται για περιπτώσεις με ελλιπή δεδομένα, όπως συμβαίνει συχνά στις ΜΜΕ.

Τρίτον, χρησιμοποιήσαμε και επεκτείναμε τη στοίβα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), η οποία μας επιτρέπει να λαμβάνουμε κείμενο και απαντήσεις από διαθέσιμα έγγραφα που σχετίζονται με το προς αξιολόγηση έργο (π.χ. πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου) και να τα χρησιμοποιούμε αυτόματα για την αξιολόγηση.

Ο χρόνος για την αναβολή του σχεδιασμού έχει τελειώσει. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια δωρεάν επίδειξη και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε σε αυτό το δύσκολο αλλά αξιόλογο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα.

DYDON AI – Info WF May 2023 V2 compressed

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ