Όταν ανεβαίνει παρατεταμένα, το κόστος του χρήματος σίγουρα πλήττονται όσες εταιρείες έχουν ευαισθησία στη χρηματοδότηση αλλά και μεγάλη μόχλευση όπως για παράδειγμα, οι εταιρείες RealEstate, Κατασκευών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καιLeasing.
 

 Αντιθέτως, ωφελούνται της καταστροφής των άλλων, όσες επιχειρήσεις έχουν «χοντρό» ταμείο με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα…