Αύξηση του όγκου πωλήσεων και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε το 2017 η Πλαστικά Θράκης.

Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 21,2% στα 10,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 9,1%.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 15 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 2.058.217 ευρώ. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,047054 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα εξής:

 Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων (+10,9%), ως απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής κατά τη διετία 2015-2016. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων αφορά και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου (Τεχνικά Υφάσματα +11,5% και Συσκευασία +9,1%).

 Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 9,1% – η αύξηση του όγκου δεν αποτυπώθηκε στο σύνολό της στην αξία των ενοποιημένων πωλήσεων διότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεση διάθεση των επιπλέον όγκων ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική. Επιπλέον αρνητική ήταν στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κυρίως από την πτώση του δολαρίου και τις λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ .

 Μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα του Κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων στην αγορά της Αμερικής

 Συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους, κυρίως για τους εξής λόγους:
– Στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της διάθεσης των αυξημένων όγκων παραγωγής ακολουθήθηκε μια πιο ελαστική τιμολογιακή πολιτική με αποτέλεσμα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

– Το γεγονός ότι η αύξηση των τιμών των α’ υλών κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της χρήσεως 2017 συντελέστηκε βαθμιαία είχε ως απόρροια τη δυσκολία μετακύλισής της στις τιμές πώλησης. Ακόμα πιο δύσκολη κατέστη η εν λόγω μετακύλιση για τη θυγατρική του Ομίλου στη Σκωτία όπου την αύξηση των τιμών των α’ υλών επιβάρυνε περαιτέρω η συναλλαγματική ισοτιμία λίρας Αγγλίας Ευρώ.

 Αύξηση των Εξόδων Διάθεσης κυρίως λόγω της ενίσχυσης των τμημάτων πωλήσεων των θυγατρικών με νέο στελεχιακό δυναμικό, αναγκαία ενέργεια για να μπορεί να υποστηριχθεί ο αυξημένος όγκος πωλήσεων.

 Επιβάρυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων με αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές λόγω της πτώσης του δολαρίου και της λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2017 ανήλθε σε 137,4 εκ. ευρώ σε σχέση με 122,8 εκ. στις 31.12.2016 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 57,8 εκ. σε σχέση με 54,7 εκ. ευρώ στις 31.12.2016. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,42 σε σχέση με 0,45 στις 31.12.2016 και ο δείκτης Καθαρτός Τραπεζικός Δανεισμός/EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,9 σε σχέση με 1,6 στις 31.12.2016, παραμένοντας εντός των προκαθορισμένου στόχου από τη Διοίκηση του Ομίλου για το συγκεκριμένο δείκτη επίδοσης.

Επενδύσεις Χρήσεως 2017

Στη χρήση 2017 υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις ύψους 21,7 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 14,1 εκ. ευρώ αφορούν επενδύσεις του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στην Ξάνθη και στη Σκωτία, και 7,6 εκ. ευρώ αφορούν επενδύσεις του Κλάδου της Συσκευασίας κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στα Ιωάννινα και στη Βουλγαρία.

Προτεινόμενο Μέρισμα Χρήσεως 2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 15 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 2.058.217 ευρώ. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,047054 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογιστεί με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία (4.324 ίδιες μετοχές). Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου ποσοστού 15% βάσει του Ν 4172/2013 θα ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη του Ομίλου για τη Χρήση 2018

Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2018 σε επίπεδο κύκλου εργασιών και λειτουργικών κερδών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 υπήρξε θετική, καθόσον στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2018 αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο η αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία, καθώς και η ανάκτηση της χαμένης κερδοφορίας του 2017 στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ως απόρροια της ωρίμανσης των νέων επενδύσεων. Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος των ελληνικών θυγατρικών που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκ. ευρώ, ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-2018 κυρίως στις θυγατρικές του εξωτερικού, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκ. ευρώ.

Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων.

Για τη χρήση του 2018, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών ενώ βελτιωμένα θα είναι και τα κέρδη του Ομίλου. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here