της Έλενας Ερμείδου

Τις πέντε πρώτες θέσεις σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων για το 2022 στην Ελλάδα κατέκτησαν κατά σειρά η ΝΝ, η Εθνική Ασφαλιστική, η Εurolife, η Generali και η Interamerican. Αλλαγές υπήρξαν στα μερίδιά τους στην αγορά, στην κερδοφορία αλλά και στην καταγραφή των ιδίων κεφαλαίων.

Στην κορυφή της αγοράς η ΝΝ, η οποία έχει συγχωνευτεί με τη MetLife

Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΝΝ ανήλθαν σε 884,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της συγχώνευσης με την NN Hellas II, η οποία συνεισέφερε 317,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο. Τα εποπτικά ασφάλιστρα της NN Hellas αυξήθηκαν κατά 5,7% συγκριτικά με το 2021, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (Unit/Index-Linked). 

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,4 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της μείωσης κατά 116 εκατ. ευρώ της αποτίμησης των Unit/Index-Linked προϊόντων και της απομείωσης κατά 9 εκατ. ευρώ των διαθεσίμων προς πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από επίδραση 77 εκατ. ευρώ που αφορούν στην NN Hellas II, από τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 30 εκατ. ευρώ και από την αύξηση 8 εκατ. ευρώ στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. 

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ για τη συγχωνευμένη εταιρεία, ενώ σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων, εξαιρουμένων των συνολικών εξόδων της ΝΝ Hellas II, σημείωσαν μείωση της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά 106 εκατ. ευρώ, που συνάδει με την προαναφερθείσα μείωση των Unit Linked στοιχείων ενεργητικού, η οποία αντισταθμίστηκε από τις κατά 14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες αποζημιώσεις και παροχές προς ασφαλισμένους και από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα κατά 12 εκατ. ευρώ, τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκτακτα έξοδα για την ενσωμάτωση της NN Hellas II. Τα συνολικά έξοδα της NN Hellas II ανήλθαν σε 103 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης επίδρασης 33,6 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της Άσκησης Επάρκειας Αποθεμάτων. 

περισσότερα στο insuranceworld.gr