Καταγράφοντας θετικές επιδόσεις στο τρίμηνο, ο όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τις ανάλογες τάσεις του 2021.

Ειδικότερα, το Α’ τρίμηνο του 2022 τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 4,7% και διαμορφώθηκαν σε 825,3 εκατ. ευρώ.

 

Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 748,2 εκατ. ευρώ, επωφελούμενα από την ευνοϊκή βάση σύγκρισης, λόγω πανδημίας, καθώς και από τις ισχυρές επιδόσεις σε κινητή, τηλεόραση, ευρυζωνικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες ICT.

 

Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στα 78,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αναμένεται να συνεχίσουν στα επόμενα τρίμηνα. Εξαιρουμένων αυτών των δραστηριοτήτων, τα έσοδα θα είχαν μειωθεί κατά περίπου 6%, επηρεαζόμενα κυρίως από τις σημαντικές μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR) σε ετήσια βάση.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 484,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 3,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων.

Οι προσπάθειες συγκράτησης κόστους αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση στο κόστος ενέργειας από την υπάρχουσα κρίση.

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του ομίλου αυξήθηκε κατά 8% σε 325,3 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,4%.

Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση 5,1%, στα 313,6 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,9%, υψηλότερο κατά 30 μονάδες βάσης.

Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA 11,7 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων προσαρμογών η κερδοφορία θα είχε ανέλθει σε περίπου 6 εκατ. ευρώ.

 

Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 171,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 23,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η φορολογία εισοδήματος του ομίλου ανήλθε σε 42,3 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά 12,8% σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας κυρίως τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή.

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 93 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,9% από το Α’ τρίμηνο του 2021, καθώς η ανάπτυξη του δικτύου FTTH εντατικοποιήθηκε στα τέλη του τριμήνου. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε 81,1 εκατ. ευρώ και 11,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 227,8 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 39,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 221,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 90,4%. Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως την υψηλότερη κερδοφορία, βελτιώσεις στο κεφάλαιο κίνησης, χαμηλότερες πληρωμές για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθώς και τον χρονισμό των επενδύσεων.

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη του FTTH, οι πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο και η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές στα επόμενα τρίμηνα, σύμφωνα με την εταιρεία.

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 615,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 33,5% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

 

 

Σταθερή τηλεφωνία

 

O αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται στο Α’ τρίμηνο, αγγίζοντας τις 1.208 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περισσότερους από 750 χιλιάδες συνδρομητές στο τρέχον έτος.

Ήδη από τα τέλη Απριλίου, ο ΟΤΕ είχε ήδη αναβαθμίσει περίπου το 30% των συνδέσεων που μπορούν να αναβαθμιστούν. Οι νέες συνδέσεις συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών στο τρίμηνο ανήλθαν σε 59 χιλιάδες, ενώ η διείσδυση στη συνολική συνδρομητική βάση ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, αγγίζοντας το 53,3%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps και πάνω έχει αυξηθεί σε 28% των συνολικών συνδέσεων οπτικών ινών, από 17% ένα χρόνο πριν.

 

Ο ΟΤΕ επέκτεινε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH κατά 70 χιλιάδες γραμμές μέσα στο πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 634 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στα τέλη Μαρτίου και τα 650 χιλιάδες περίπου στα τέλη Απριλίου. Το σχέδιο επιτάχυνσης της ανάπτυξης του δικτύου FTTH, το οποίο είχε ανακοινωθεί στο τέλος του περασμένου έτους, ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του Α’ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 14 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 75 χιλιάδες και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων με πρόσβαση σε FTTH που είναι πελάτες της υπηρεσίας αυξήθηκε σε 12%, από 8% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου.

 

Στις 31 Μαρτίου, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 637 χιλιάδες, αυξημένος κατά 10,2% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

 

 

Κινητή Τηλεφωνία

 

Στις 31 Μαρτίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,2 εκατ., αυξημένοι κατά 4,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 5,3% των πελατών συμβολαίου, και 3,5% των πελατών καρτοκινητής.

Επίσης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό του 5G και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, χτίζοντας στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. H εταιρεία προσφέρει νέα προγράμματα στην κινητή ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και την αξία των υπηρεσιών της. Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την απενεργοποίηση των δικτύων του 3G.

 

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 4,4%, στα 748,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2022, χάρη στην ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς τομείς και στη σχετικά ευνοϊκή σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2021 λόγω της πανδημίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής, χονδρικής και ICT, αυξήθηκαν στο τρίμηνο.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επένδυση σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και ορισμένες διευκολύνσεις που δόθηκαν στους πελάτες το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

 

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 4,5% λόγω ενίσχυσης των εσόδων τόσο από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, χάρη στις ενέργειες προώθησης της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Από την αρχή του έτους ισχύει ο μειωμένος φόρος κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν επίσης το τρίμηνο, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω πανδημίας καταργήθηκαν σταδιακά από τον Μάιο του 2021.

 

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 5,7% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση καθώς και της αυξανόμενης διείσδυσης των οπτικών ινών στην εγχώρια αγορά.

 

Λοιπά έσοδα

 

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,5% στο τρίμηνο., αντανακλώντας κυρίως την ανάπτυξη του ICT. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 5,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής αύξησης 7,2% στα έσοδα από έργα system solutions. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, αποτελώντας συνεργάτη επιλογής για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Καθώς τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης επιταχύνονται, ο ΟΤΕ αναμένει να επωφεληθεί το 2022 και τα επόμενα χρόνια από τους πρόσθετους πόρους που διατίθενται για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% στο τρίμηνο, στα 313,6 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 41,9%, από 41,6% το Α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες. Ο αρνητικός αντίκτυπος από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αυστηρή διαχείριση του κόστους. Τα κόστη ενέργειας ήταν αυξημένα κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, και ο αντίκτυπός τους αναμένεται να είναι πιο περιορισμένος το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

 

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε 78,4 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, αυξημένα κατά 1,6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό ορισμένες MVNO δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες.

 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε 52,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,6%, ως αποτέλεσμα των σημαντικών περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, τα οποία μειώθηκαν κατά 8% την 1η Ιουλίου 2021 και επιπλέον 21% στις αρχές του 2022. Εξαιρουμένων των περικοπών αυτών τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

 

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση στους συνδρομητές συμβολαίου και μια σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή λόγω προωθητικών ενεργειών. Η υπηρεσία FMS που λάνσαρε η εταιρεία το προηγούμενο τρίμηνο έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.

 

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6%, λόγω των εσόδων από δραστηριότητες MVNO, έσοδα που δεν αναμένεται να επαναληφθούν.

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 11,7 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει τη θετική επίδραση των εσόδων MVNO. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτής, το προσαρμοσμένο EBITDA θα είχε υπερδιπλασιαστεί το τρίμηνο σε σύγκριση με το Α΄ τρίμηνο του 2021, σε περίπου 6 εκατ. ευρώ. Οι βελτιωτικές τάσεις στην κερδοφορία οφείλονται στη στρατηγική που ακολουθεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής και στη συνεχή εστίασή της στον περιορισμό του κόστους.

 

 

Μέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

 

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Μαΐου 2022, τη διανομή μερίσματος 0,558 ευρώ ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος 250 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών των μετόχων 2022, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τις 23 Φεβρουαρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό περίπου 250 εκατ. ευρώ, έχει διατεθεί για αγορές ιδίων μετοχών υπό το νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 18 Ιανουαρίου 2022.

 

Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.