Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Τράπεζα” ή ο “Όμιλος”) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εκδώσει με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) (το “Ομόλογο”) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN.

To Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 10,25%. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 14η Ιουνίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία για περίοδο τριών μηνών αρχίζοντας από τις 14 Μαρτίου 2028 (10,25NC5,25). Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2023 και το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το Ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα, με περίπου 90% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €875 εκατ., με υπερκάλυψη σχεδόν 4,5 φορές, και περιείχε εντολές από 135 διαφορετικούς θεσμικούς επενδυτές. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της τιμολόγησης του Ομολόγου κατά 50-75 μονάδες βάσης από το αρχικό εύρος ενδεικτικής τιμολόγησης.

Η έκδοση αποτελεί την πρώτη συναλλαγή μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) της Τράπεζας μέσω του Προγράμματος EMTN. Οι επενδυτές, μέσω της μεγάλης συμμετοχής τους, επέδειξαν εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και επιβεβαίωσαν τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας.

Η έκδοση του Ομολόγου ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και αναμένεται να αυξήσει το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου από 20,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε αναπροσαρμοσμένο δείκτη ύψους 24,1%. Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas και JP Morgan SE.

Η Τράπεζα αναμένει ότι το Ομόλογο θα αξιολογηθεί σε B2 από τους Moody’s Investors Service και σε B από τους Fitch Ratings.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here