Τα τελευταία χρόνια, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θέτει τα θεμέλια για τη διασφάλιση της αειφορίας των μελλοντικών γενιών, ωθεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών. Ειδικά οι επιχειρήσεις έχουν κομβικής σημασίας ρόλο, καθώς, εκτός των οικονομικών καταστάσεών τους, διαθέτουν «κρυφή» αξία που ενυπάρχει σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως το ανθρώπινο, πνευματικό, κοινωνικό και φυσικό κεφάλαιό τους.

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, η μετάβαση στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και οι τρέχουσες ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19, έχουν αναδείξει την ανάγκη αναγνώρισης, διαχείρισης και λογοδοσίας μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Με αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις βελτιώνονται όχι μόνο ως προς τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, αλλά και ως προς την ελκυστικότητά τους στους επενδυτές και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν επίσης σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, και στη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Συνεπώς, η αξία που δημιουργείται διαμοιράζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θέτει προϋποθέσεις αειφορίας για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό οδηγεί σε αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, βελτιωμένη επικοινωνία, εστίαση στα σημαντικά και σαφήνεια στη διακυβέρνηση.

Η επίδοση των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης χρειάζεται να δημοσιοποιείται και να καταμετράται, και στη χώρα μας χρησιμοποιούμε ως πυξίδα τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και αποτυπώνονται εύγλωττα στο όραμα, την αποστολή, καθώς και στο μοντέλο διαχείρισης και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική του.

Με Όραμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τους άξονες «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα», ως ένας μεγάλος εισηγμένος Όμιλος, με πολυσχιδείς δραστηριότητες με κέντρο την τεχνολογία και δυναμική ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος Quest επιδιώκει τη δημιουργία καινοτόμου αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, την κοινωνία και τη χώρα μας.

Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 του Ομίλου Quest περιλαμβάνονται επιλεγμένοι βασικοί, προηγμένοι και κλαδικοί δείκτες του Οδηγού, που παρουσιάζουν τη δραστηριότητα του οργανισμού στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ανά θεματική, η δραστηριότητα που καταμετράται και παρουσιάζεται είναι:

  • Περιβάλλον: Με συναίσθηση της περιβαλλοντικής του ευθύνης και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον, ο Όμιλος Quest λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων. Ο Όμιλος καταμετρά τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές και την κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων.
  • Κοινωνία: Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι θεμελιώδες κεφάλαιο δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο Quest και η ευημερία του Ομίλου είναι αλληλένδετη με την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Ο Όμιλος εστιάζει στη συμπερίληψη της διαφορετικότητας και στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, στη διακράτηση των ταλέντων, στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, μέσω της αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους.
  • Εταιρική Διακυβέρνηση: Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών. Ο Όμιλος παρουσιάζει τεκμηριωμένα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, την ολιστική διαχείριση των κινδύνων, τη στοχοθεσία, την κανονιστική συμμόρφωση, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την ασφάλεια των ΙCT υποδομών και την Καινοτομία.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος, το πρότυπο ESG δείχνει πώς η αξία που δημιουργεί ο Όμιλος Quest μακροπρόθεσμα πολλαπλασιάζεται, με οφέλη για όλους

……………………

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Νοε-Δεκ 2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here