Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το 2023 διαμορφώθηκαν σε €3.499,2 εκατ.έναντι €3.938,3 εκατ. το 2022, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, όπου το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 585,5 εκατ. έναντι € 661,8 εκατ. για το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο για το 2023 παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε €268,5 εκατ. έναντι €243,3 εκατ. το 2022. Τα καθαρά κέρδηαποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα ήταν €133,3 εκατ., έναντι € 174,4 εκατ. για το 2022. Σημειώνεται ότι εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας (η κερδοφορία του οποίου είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας το 2022), τα προσαρμοσμένα EBITDA για το 2023 σημείωσαν αύξηση κατά 39,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η οικονομική θέση παραμένει ισχυρή με το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος με αναγωγή στην μητρική εταιρεία στις 31.12.2023 να διαμορφώνεται σε €409,0 εκατ., ενώ το συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος1 σε επίπεδο Ομίλου (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα €1.606 εκατ..

Δεδομένων των ισχυρών αποτελεσμάτων και της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, αλλά και της πρόβλεψης για περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου, το ΔΣ θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους ύψους €0,25/μτχ, αυξημένη κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια του 2023 αλλά και κατά τους πρώτους μήνες του 2024, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε να ενισχύει την ηγετική του θέση στην αγορά, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο του με νέες εμβληματικές συμβάσεις, όπως η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την Εγνατία Οδό αλλά και οι προς υπογραφή συμβάσεις παραχώρησης της Αττικής Οδού, αλλά και του τμήματος Ηράκλειο-Χανιά του ΒΟΑΚ. Παράλληλα, συνέχισε την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει και που αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά σε λειτουργία, όπως η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή τις αμέσως επόμενες περιόδους. Eπίσης, διατήρησε την κερδοφορία για το 2023 σε υψηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγέθυνσης της συνεισφοράς του τομέα υποδομών (παραχωρήσεις-κατασκευές) σε επαναλαμβανόμενη βάση, παρά την αναμενόμενη χαμηλότερη συνεισφορά από το κομμάτι της συμβατικής ενέργειας.

Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού) καθώς και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου. Αντίστοιχα, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων. Υπενθυμίζεται ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (επόμενη 5ετία) και υπολογίζοντας μόνο τις συμβάσεις έχει ήδη αναλάβει Όμιλος έως αυτή την στιγμή, αναμένεται διπλασιασμός των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

Παράλληλα, ο Όμιλος, συνεχίζει την προετοιμασία και συμμετοχή του σε σημαντικό αριθμό νέων διαγωνισμών και έργων που αναμένονται στην αγορά τις αμέσως επόμενες περιόδους. Ενδεικτικό είναι ότι ο ΙΟΒΕ σε πρόσφατη μελέτη του για τον κατασκευαστικό κλάδο υπολογίζει τον συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων σε κατασκευές ανά την επικράτεια στα επίπεδα των €52 δισ. σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεδομένης της ισχυρής τεχνογνωσίας, καθετοποιημένης δομής και εύρωστης χρηματοοικονομικής θέσης, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον τομέα των υποδομών δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά την διάρκεια του 2023 διαμορφώθηκαν σε € 3.499,2 εκατ. έναντι € 3.938,3 εκατ. την περίοδο του 2022 κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στο τομέα ενέργειας, αλλά και αυξημένων εσόδων από του τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Συγκριμένα:

· Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 1.413,3 εκατ. έναντι € 1.024,2 εκατ. κατά την περίοδο του 2022, αποδιδόμενα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, σε έργα ιδιωτών και σε έργα δημοσίου.
· Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 227,5 εκατ. έναντι € 202,0 εκατ. κατά το 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
· Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.960,9 εκατ. έναντι € 2.897,3 εκατ. την περσινή περίοδο κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.
Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το 2023 σε € 585,5 εκατ. έναντι € 661,8 εκατ. το 2022 με το περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 16,7%. Συγκεκριμένα:

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο LinkedinΣτον τομέα της κατασκευής, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε € 136,6 εκατ. έναντι € 80,6 εκατ. το 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.
Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα € 164,8 εκατ. έναντι € 111,7 εκατ. την περίοδο του 2022.
Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα € 303,2 εκατ. έναντι € 496,6 εκατ. την περίοδο του 2022 λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)1 διαμορφώθηκαν σε € 393,2 εκατ. έναντι € 415,8 εκατ. κατά το 2022. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 268,5 εκατ. έναντι € 243,3 εκατ. την περίοδο του 2022. Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε €147,8 εκατ. το 2023 έναντι € 136,5 εκατ. για την περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού κέρδους € 14,5 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 37,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 133,3 εκατ., έναντι € 174,4 εκατ. για το 2022.

Για το 2023 ο Όμιλος σημείωσε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους € 235,0 εκατ. έναντι € 244,0 κατά το 2022. Οι Επενδυτικές Δαπάνες για το 2023 διαμορφώθηκαν σε € 184,2 εκατ., έναντι € 291,5 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022 και σχεδόν το σύνολο του ποσού, έχει δαπανηθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.310,6 εκατ. την 31.12.2023 (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 146,1 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή στην μητρική3 μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31.12.2023 διαμορφώθηκε σε 409,0 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.196,6 εκατ. Ο συντελεστής Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.7x έναντι 2.1x κατά το τέλος του 2022.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς
Στον κατασκευαστικό τομέα το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε € 5,3 δισ.. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος έτους, ανερχόταν σε € 3,4 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 1,9 δισ. που έχει εξασφαλίσει.