Σωτήρια, κατά πως φαίνεται, η δραστική παρέμβαση του SMERemendiumCap με τις προσδοκίες των επενδυτών να αποτυπώνονται στη διήμερη χρηματιστηριακή αντίδραση της μετοχής Doppler στα 1,06 ευρώ.

  • Πριν από λίγες μέρες,  οι Σταύρος και Ανθή Σταυροπούλου συμφώνησαν την στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με το Επενδυτικό Ταμείο– με επικεφαλής τον Νικόλα Καραμούζη, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο-.


Με την παραπάνω συμφωνία, καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Εταιρεία μειοψηφική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου)

Το συνολικό τίμημα της σκοπούμενης συναλλαγής, θα ανέλθει σε 1.300.000 ευρώ, ήτοι €0,35 ανά πωλούμενη μετοχή.

Η τρέχουσα τιμή είναι 0,89 ευρώ / μετοχή.

Ωστόσο, η SMERC επίσης έχει συμφωνήσει να ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας με κάλυψη, από την ίδια, της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €4.000.000 και της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού €1.350.000.

Στην ΕΝαλλακτική Αγορά η Doppler, στην επενδυτική…αφάνεια για μήνες, αίφνης με την συνδρομή του εμπειρότατου παράγοντα διεκδικεί μία θέση μεταξύ των stories στα small caps.