Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ξεκινά τη λειτουργία το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο συστάθηκε με τον νόμο 4826/2021 (Α΄ 160) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με σκοπό τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους και δικαιοδόχα πρόσωπα για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Η επίτευξη του σκοπού αυτού εξυπηρετείται μέσω της εφαρμογής του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών, δηλαδή του οικονομικού εκείνου συστήματος λειτουργίας, με βάση το οποίο οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αποταμιεύονται σε ατομικούς λογαριασμούς, επενδύονται προς όφελος του ασφαλισμένου και στηρίζουν το εισόδημά του κατά τον συνταξιοδοτικό βίο του.

Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, συστάθηκε με υπουργική απόφαση η επταμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, ως μεταβατικό όργανο διοίκησής του. Σκοπός της σύστασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να προετοιμάσει αποτελεσματικά την ομαλή και κατά το δυνατόν πληρέστερη σε επιχειρησιακούς όρους έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου. Μεταξύ των προπαρασκευαστικών αυτών ενεργειών περιλαμβάνεται η σύνταξη προσχεδίων των βασικών κανονιστικών-ρυθμιστικών κειμένων για τη λειτουργία του φορέα, ιδίως δε του οργανισμού του, του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και του κανονισμού οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η στέγαση του Ταμείου, η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με τον e-ΕΦΚΑ για τη συλλογή και απόδοση των εισφορών του TEKA, καθώς και η μέριμνα για τις ψηφιακές λειτουργίες και τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Ταμείου, μέχρι τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του.

Με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΤΕΚΑ θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here