Η Entersoft ανακοίνωσε ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.800.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,06 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,003 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,057 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, η Entersoft ανακοίνωσε πως ότι το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 4/6/2021 απόφαση του, ως ακολούθως:

1. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

3. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

4. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος

5. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος

6. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος

7. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι από την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here