Στην 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

  1.  Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31ηΔεκεμβρίου 2019

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31ηΔεκεμβρίου 2019.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.995.784

μετοχές

0

μετοχές

380.995.784

μετοχές

  1. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.995.784

μετοχές

0

μετοχές

380.995.784

μετοχές

  1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

378.177.931

μετοχές

2.817.853

μετοχές

380.995.784

μετοχές

  1. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

366.381.553

μετοχές

12.438.000

μετοχές

378.819.553

μετοχές

 5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.995.784

μετοχές

0

μετοχές

380.995.784

μετοχές

5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.995.784

μετοχές

0

μετοχές

380.995.784

μετοχές

6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:

6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

368.030.043

μετοχές

12.595.622

μετοχές

380.625.665

μετοχές

6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

359.500.618

μετοχές

21.125.047

μετοχές

380.625.665

μετοχές

6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

26.145.754

μετοχές

354.825.625

μετοχές

380.971.379

μετοχές

6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.958.039

μετοχές

0

μετοχές

380.958.039

μετοχές

6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.655.364

μετοχές

0

μετοχές

380.655.364

μετοχές

6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

359.843.312

μετοχές

21.114.727

μετοχές

380.958.039

μετοχές

6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.972.965

μετοχές

0

μετοχές

380.972.965

μετοχές

6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

380.753.737

μετοχές

204.302

μετοχές

380.958.039

μετοχές

6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

379.584.804

μετοχές

1.345.122

μετοχές

380.929.926

μετοχές

6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

359.500.618

μετοχές

21.125.047

μετοχές

380.625.665

μετοχές

6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

128.299.506

μετοχές

252.616.834

μετοχές

380.916.340

μετοχές

 

6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

23.163.717

μετοχές

357.449.948

μετοχές

380.613.665

μετοχές

6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

252.661.940

μετοχές

123.472.983

μετοχές

376.134.923

μετοχές

6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

146.234.228

μετοχές

234.379.437

μετοχές

380.613.665

μετοχές

6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

355.468.336

μετοχές

25.448.004

μετοχές

380.916.340

μετοχές

6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

375.656.059

μετοχές

204.302

μετοχές

375.860.361

μετοχές

6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

230.144.038

μετοχές

74.247.186

μετοχές

304.391.224

μετοχές

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγηκαν / εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, Lars Kramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Kristofer Richard Kraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, Stephen JohnAlbutt, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Comastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, John GregoryIossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο κ. David Whalen Bonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.

  1. Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

379.535.008

μετοχές

0

μετοχές

379.535.008

μετοχές

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here