H ΑΛΗΘΕΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α’)

Στις 6 Μαϊου 2019, μετά από σχεδόν 30 χρόνια, απομακρύνθηκα από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ.

Η απομάκρυνσή μου αυτή αποτέλεσε την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου αρπαγής της εταιρικής περιουσίας και την εξ’ αυτής πρόκλησης τεράστιας οικονομικής ζημίας στο Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τους μετόχους της εταιρείας και τους προμηθευτές της.

Στις 26 Ιουνίου 2019 εκδιώχθηκα κατόπιν έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ακόμα και από απλό μέλος του Δ.Σ. της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, στο πλαίσιο του ΄ίδιου σχεδιασμού.

Δ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Για να απομακρυνθώ από την εταιρεία την οποία ίδρυσα, λίγους μήνες νωρίτερα, στο τέλος του 2018, η ΕΤΕ μεταβίβασε στον Εμμανουήλ Δομαζάκη 300.000 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, τις οποίες είχε αγοράσει προς 10 €, σε τιμή μόλις 0,60 € έκαστη.

Την ίδια περίοδο άλλη τράπεζα, που συνυπέγραψε την συμφωνία εξυγίανσης και κορυφαίο στέλεχός της μεταβίβασαν στον Εμμανουήλ Δομαζάκη ακόμα 600.000 μετοχές, επίσης με μεγάλη ζημία.

Με τις αγορές αυτές απέκτησε μετοχικό πλεονέκτημα περίπου 3% έναντι εμού και έλεγξε την Γ.Σ. και το Δ.Σ. της εταιρείας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο (τέλος Ιουνίου 2019), η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών KPMG, επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, παρέδιδε στον μοναδικό ως άνω Διευθύνοντα Σύμβουλό της, το προσχέδιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019.

Σε αυτό, η KPMG αναδείκνυε για την οικονομική πορεία της επιχείρησης τα εξής:

  • Η εταιρεία κατάφερε μέσω αλλαγής στρατηγικής και παρουσίασης καινοτομιών να εμφανίσει αύξηση πωλήσεων και να διατηρήσει το ηγετικό της μερίδιο στο 26% (πηγή IRIInfoscanHM/SM).
  • Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η εταιρεία εμφάνισε Κέρδη Προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5.973.000,00 ευρώ και σύνολο πωλήσεων 56.942.000,00 ευρώ.
  • Στις 30.06.2019 η εταιρεία διέθετε μη βιολογικά αποθέματα αξίας 6.535.000,00 ευρώ και βιολογικά αποθέματα αξίας 7.366.000,00 ευρώ.
  • Οι απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 5,5 εκ. ευρώ περίπου.
  • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.06.2019 ανήλθε σε 874 άτομα για τον Όμιλο και 843 για την εταιρεία.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ από το έτος 2014 έως τον Ιούνιο του 2019 είχε διαθέσει για εν γένει εξυπηρετήσεις δανειακών υποχρεώσεων και χρηματοδοτικές μισθώσεις το συνολικό ποσό των € 63.971.000, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις ετών 2014 – 2017 και το προσχέδιο οικονομικών καταστάσεων 2018 και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 2019.

Μόνο το Α’ εξάμηνο του 2019, η εταιρεία είχε διαθέσει για τις παραπάνω αιτίες το συνολικό ποσό των 5.361.000 ευρώ, όσα δηλαδή δεν θα λάβει συνολικά ούτε σε μία πενταετία από την συμφωνία εξυγίανσης.

Επιπλέον, στο σύστημα ελέγχου κινδύνων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. έως και τον Ιούνιο του 2019 δεν εμφανιζόταν ούτε μία ακάλυπτη επιταγή ή διαταγή πληρωμής εις βάρος της εταιρείας.

Κάθε οικονομική υποχρέωση της εταιρείας ήταν ρυθμισμένη και εξυπηρετούμενη.

  • Αυτή ήταν η εικόνα της εταιρείας, όταν κακήν κακώς εκδιώχθηκα από αυτήν το Μάιο και Ιούνιο του 2019.

Άραγε ποιος σχεδιασμός ακολουθήθηκε, ώστε η εταιρεία να καταρρεύσει πλήρως μέσα σε 2-3 μήνες και να παρουσιαστεί ως μόνη λύση η διαδικασία εξυγίανσης, που περιελάμβανε την παράδοση άνευ ανταλλάγματος της περιουσίας της, αξίας 130 εκ., σε τρίτους και την πρόκληση ζημίας στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, την ΕΤΕΠ, τις εγχώριες Τράπεζες, τους προμηθευτές, ύψους άνω των 125 εκ., αλλά και την οριστική απώλεια 300 θέσεων εργασίας, προερχόμενων κυρίως από το Νομό Ρεθύμνης, με αντίστοιχο τεράστιο κόστος για το Δημόσιο.

Τον Ιούλιο του 2019, 2,5 μήνες μετά την απομάκρυνσή μου, κλήθηκα εσπευσμένα στο γραφείο του νέου τότε ΥπΑν, όπου με περίμεναν ορισμένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και συγκεκριμένα οι Θ. Αθανασόπουλος, Θ. Τζούρος, Γ. Γεωργακόπουλος, Φ. Ιωάννου.

Μου γνωστοποιήθηκε τόσο από τον ΥπΑν όσο και από τα 3 παριστάμενα στελέχη ότι είχαν εξουσιοδοτηθεί απευθείας από τους τέσσερις Διευθύνοντες Συμβούλους των τραπεζών και διέθεταν εν λευκώ εξουσιοδότηση σύναψης συμφωνίας για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

Μου γνωστοποιήθηκε τότε για πρώτη φορά ότι η εταιρεία βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, είχαν εξαφανιστεί τα αποθέματά της, είχε διακοπεί η παραγωγή και η τροφοδοσία της αγοράς και χρειαζόταν άμεσα οικονομική στήριξη.

Για το σκοπό αυτό μου παρουσίασαν προδιατυπωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό, με τίτλο Stand Still/MoU για την στήριξη και διάσωση της εταιρείας. Πρόκειται για συμφωνητικό το οποίο υπέγραψα υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης ότι αν δεν το υπογράψω η εταιρεία θα οδηγηθεί σε άτακτη χρεωκοπία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το εν λόγω συμφωνητικό δεν εφαρμόστηκε από τις αντισυμβαλλόμενές μου τράπεζες, ακόμα και ως προς τα θέματα διαχειριστικού ελέγχου.

Ακολούθως, στις 27.09.2019, με την αυτή μεθόδευση και προκειμένου, όπως μου αναφερόταν, να εκταμιευτεί πρόσθετη χρηματοδότηση που θα διατηρούσε «ζωντανή» την εταιρεία, παραχώρησα δικαίωμα ενεχύρου και ψήφου επί του συνόλου των μετοχών μου στις συστημικές τράπεζες και την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Επισυνάπτω

  • α) ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 2019,
  • β) συμφωνία Stand Still/MoU,
  • γ) σύμβαση ενεχύρου επί μετοχών, δ) δελτίο ΤΕΙΡΕΣΙΑ από 17.07.2019 χωρίς ούτε μία ακάλυπτη επιταγή.

Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, προκειμένου να αποδεχθώ την απαίτηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και να τους παραδώσω πλήρη μετοχικά δικαιώματα, ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, μου παρουσίαζαν την εικόνα ότι αναζητείται επενδυτής, ο οποίος θα επενδύσει κεφάλαια στην εταιρεία, η οποία είχε οδηγηθεί σε σκόπιμη πτώση, που επήλθε κατόπιν λεηλασίας αποθεμάτων, ταμείου και απαιτήσεων κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Νοεμβρίου 2019.

Έπρεπε πάση θυσία και με κάθε τίμημα, όπως για το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τους πιστωτές κ.λπ., η εταιρεία να περιέλθει σε οικονομική ασφυξία, ώστε να παραστεί ως μόνη διέξοδος η εξυγιαντική διαδικασία.

  • Μέσω αυτής τοποθετήθηκαν αρχικά στο Δ.Σ. της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ πρόσωπα αγνώστου διαμονής και ακολούθως εμφανίστηκαν ως δήθεν επενδυτές αχυράνθρωποι που λειτουργούσαν για λογαριασμό τρίτων.

Έπεται συνέχεια…