• Το β΄ τρίμηνο του 2022, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 9,4%. 
  • Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 10,5% και των παλαιών στο 8,7%. 
  • Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 10,9% στην Αθήνα, 10,4% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 9,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2022 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 9,3%, ενώ για το σύνολο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%. 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 10,5% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,7% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2022 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 10,4%, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Για το σύνολο του 2021, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,0% και 7,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 10,9% στην Αθήνα, 10,4% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,5% στην Αθήνα, 9,4% στη Θεσσαλονίκη, 8,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2021. Για το σύνολο του 2021, η αύξηση των τιμών στις προαναφερόμενες περιοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9,6%, 7,3%, 5,7% και 4,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 9,5% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2021. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2022 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 9,8%, ενώ για το σύνολο του 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)
  2020 2021 * 2021 * 2022 *
β΄ γ΄* δ΄* α΄* β΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
    Δείκτης τιμών (2007=100) 67,3 72,3 71,7 73,6 74,2 76,3 78,5
    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,5 7,5 6,9 8,7 9,7 9,3 9,4
 
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1.  Νέα (έως 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 70,0 75,6 74,7 76,5 78,2 80,5 82,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,9 8,0 7,3 8,8 11,1 10,4 10,5
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 65,6 70,3 69,9 71,8 71,6 73,6 75,9
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,2 7,1 6,7 8,5 8,8 8,5 8,7
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1.  Αθήνα
        Δείκτης τιμών (2007=100) 68,9 75,5 74,8 76,7 77,9 80,1 82,9
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,8 9,6 9,3 10,6 11,2 10,5 10,9
   2.  Θεσσαλονίκη
        Δείκτης τιμών (2007=100) 61,8 66,4 65,7 67,8 67,7 70,3 72,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 5,0 7,3 6,0 9,3 9,0 9,4 10,4
   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
        Δείκτης τιμών (2007=100) 64,6 68,3 67,7 69,7 69,9 71,6 73,7
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 0,2 5,7 4,9 6,7 9,0 8,8 8,9
   4.  Λοιπές περιοχές
        Δείκτης τιμών (2007=100) 69,0 72,4 72,0 73,4 73,5 75,3 76,5
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,9 4,8 4,2 6,2 7,5 6,8 6,3
   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
        Δείκτης τιμών (1997=100) 171,3 184,8 183,2 188,4 189,9 195,0 200,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,8 7,9 7,1 9,2 10,4 9,8 9,5

 (1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

 * Προσωρινά στοιχεία.

    Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here