• Το α΄ τρίμηνο του 2024, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 10,4%. 
  • Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 10,8% και των παλαιών στο 10,1%. 
  • Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 9,4% στην Αθήνα, 12,2% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. 

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το α΄ τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 10,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Για το 2023, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 11,9% το 2022. 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 10,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 10,1% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 12,7%, έναντι αύξησης 12,5% το 2022, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 14,5% το 2023, έναντι αύξησης 11,6% το 2022.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,4% στην Αθήνα, 12,2% στη Θεσσαλονίκη, 10,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 12,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2023, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2022 ήταν 13,8%, 16,5%, 15,0% και 11,4% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2024 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 10,8% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2023, ενώ για το 2023 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 14,1% (αναθεωρημένα στοιχεία).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)
  2022 2023 * 2023 * 2024 *
α΄ β΄* γ΄* δ΄* α΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
    Δείκτης τιμών (2007=100) 81,1 92,2 88,8 91,2 93,4 95,5 98,0
    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 11,9 13,8 15,6 14,8 12,5 12,4 10,4
 
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1.  Νέα (έως 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 85,1 95,9 92,1 95,2 97,1 99,4 102,1
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 12,5 12,7 13,9 13,8 11,7 11,6 10,8
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 78,5 89,9 86,7 88,8 91,1 93,0 95,4
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 11,6 14,5 16,8 15,4 13,0 12,9 10,1
 
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1.  Αθήνα
        Δείκτης τιμών (2007=100) 86,1 98,0 95,0 96,6 99,1 101,3 103,9
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 13,9 13,8 17,4 14,9 12,4 10,9 9,4
   2.  Θεσσαλονίκη
        Δείκτης τιμών (2007=100) 74,9 87,2 82,9 86,2 89,0 90,9 93,0
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 12,7 16,5 17,3 17,7 16,1 15,0 12,2
   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
        Δείκτης τιμών (2007=100) 75,8 87,2 82,8 86,6 88,7 90,7 91,3
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 11,0 15,0 15,0 15,9 14,3 14,7 10,3
   4.  Λοιπές περιοχές
        Δείκτης τιμών (2007=100) 78,4 87,3 84,2 86,7 88,1 90,1 94,4
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 8,2 11,4 11,5 12,4 9,4 12,3 12,1
   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
        Δείκτης τιμών (1997=100) 207,9 237,3 227,7 234,3 240,7 246,3 252,2
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 12,4 14,1 15,9 15,2 13,1 12,5 10,8

 (1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

 * Προσωρινά στοιχεία.

    Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.