Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2022 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

1. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

Τα Έσοδα από Πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου και της Εταιρείας για το Εννιάμηνο και το Γ’ Τρίμηνο του 2022, συγκρινόμενα με τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης, έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

2. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ο Καθαρός Δανεισμός και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2022 έχουν συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

Κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2022 δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στα λοιπά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας.

3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει

Τα κύρια οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, στο Εννιάμηνο και στο Γ’ Τρίμηνο του 2022, εμφανίστηκαν αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές πώλησης των προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης α) των τιμών αγοράς των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, β) του κόστους ενέργειας στην παραγωγή, και γ) του μεταφορικού κόστους των ετοίμων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2022 (από 01.07.2022 έως 30.09.2022), συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 64,30% στον Όμιλο και 63,24% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 209,32% στον Όμιλο ενώ μειώθηκαν κατά 11,01% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 52,59% στον Όμιλο και 19,09% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 203,83% στον Όμιλο και 52,67% στην Εταιρεία.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 61,59% στον Όμιλο και 60,19% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 188,14% στον Όμιλο και 18,99% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 59,51% στον Όμιλο και 31,76% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 166,82% στον Όμιλο και 83,58% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, η διοίκηση προχώρησε στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2022 ανήλθε σε € 76,26 εκ. και € 67,45 εκ. αντίστοιχα, αυξημένος κατά € 13,32 εκ. (21,16%) και € 9,13 εκ. (15,65%) αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή κρίση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here