Η εταιρία  “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ” (“εταιρία”), σε συνέχεια των από 28.12.2022 ανακοινώσεων της, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Πάρη Κυριακόπουλου, μετόχου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Προέδρου και ήδη σήμερα και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας) και υπόχρεου προσώπου βάσει του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανήλθε από 7,10% σε 10,81% μετά την απόκτηση 1.086.226 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, λόγω κληρονομιάς, από τον αποβιώσαντα μέτοχο Οδυσσέα Κυριακόπουλο (με κωδ. αναγνώρισης ISIN GRS 488003005), συνολικής αξίας 2.291.936,86 ευρώ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 9.3.2023 ολοκληρώθηκε η κληρονομική διαδοχή του ως αποβιώσαντος μετόχου, και ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, οι μέτοχοι που κατέχουν δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ίσο ή άνω του 5% είναι οι εξής:

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ 4.946.387 16,91%

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 3.162.127 10,81%

ΑΥΓΗ Α.Ε. 4.025.951 13,76%