Στα 56 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Attica Bank για τη χρήση του 2018, έναντι κερδών 90,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση.

  • Στο αποτέλεσμα αυτό συνεισέφερε το τίμημα από τη συναλλαγή της 2ης τιτλοποίησης ύψους 47 εκατ. ευρώ, ενώ το τίμημα που περιλαμβάνεται στη συγκριτική χρήση 2017 ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.
  • Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) διαμορφώθηκε στο 33,48% και ο Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) στο 34,01%.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του ομίλου σε4 27,5 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,6% σε σχέση με την 31.12.2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here