Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στις 26.07.2023, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 45 μέτοχοι κατέχοντες 2.169.059 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 63,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip Dividend) πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα, οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα, κάθε φορά που γίνεται χρηματική διανομή, να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να λάβουν το σύνολο του ποσού σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους και δύο τρόπους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. 

Η ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, η μοναδική εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των στρατηγικών και αναπτυξιακών της στόχων. Με το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος παρέχει ευελιξία στους μετόχους της και παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω τα χρηματικά της διαθέσιμα, πάντα προς όφελος των μετόχων της και της ίδιας της εταιρείας.