Την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, όπου θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η θέσπιση προγράμματος stock options.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00(χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, στο πλαίσιο θέσπισης Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 – Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

4. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 2

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

11. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here