Την διάθεση του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Intrakat.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση») και τιμή διάθεσης €1,17 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετ’ αναβολή της αρχικής συνεδρίασης στις 14.11.2022.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, ενώ το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 22.12.2022, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ. Παιανίας -Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (αρμόδιοι ο κ. Περικλής Λόντος και η κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλέφωνο 210-6674700).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here