Η Τράπεζα Πειραιώς και ο Όμιλος Resolute Asset Management κατέληξαν σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα από την Resolute στην Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (“PREM”) εξαγοράστηκε από την Resolute Hellas.

Η συμφωνία αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποτίμησης ακινήτων, καθώς και στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και ιδιοχρησιμοποιούμενων και μη κύριων ακινήτων της Πειραιώς στην Ελλάδα.

Η Πειραιώς θα λάβει σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και πρόσβαση στην μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση της Resolute. Η Resolute Hellas θα αξιοποιήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών που εξειδικεύονται στους τομείς διαχείρισης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας στην αγορά τεχνολογίας που παρέχει η θυγατρική της, Recognyte, και των προηγμένων υπηρεσιών ακινήτων της REInvest Greece.

Για την Πειραιώς, η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους και στοχευμένη αξιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού, επιφέροντας εξοικονόμηση κόστους άνω των €5 εκατ. ετησίως.

Η Resolute Hellas είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Resolute.

  • Η Resolute σκοπεύει να ενσωματώσει πλήρως τις δραστηριότητες και τους εργαζομένους της PREM στις ελληνικές δραστηριότητές της, με στόχο να εδραιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών ακινήτων, διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συναλλαγή συνεχίζει την υφιστάμενη μακροχρόνια σχέση της Resolute με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μη κύριων ακινήτων του Ομίλου στη Βουλγαρία.

Η UBS Europe SE ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η δικηγορική εταιρεία Zeya Law Firm ως νομικός σύμβουλος. Η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Resolute και η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm ως νομικός σύμβουλος.