του Κώστα Παπαγρηγόρη

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα επιδιώξει να δώσει, αμέσως μετά το Πάσχα, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την προσεχή Τετάρτη, μία ακόμη ευκαιρία σε όσες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση, ρίχνοντας στη μάχη της «ρευστότητας», μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τον τρίτο κύκλο του προγράμματος «Ταμείο Επιχειρηματικότητας».

Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη, «το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, καθώς σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος δεν θα επιδοτήσει το επιτόκιο, αλλά θα παρέχει εγγυήσεις δανεισμού, για να «λύσει τα χέρια» των τραπεζών και να μπορέσουν οι τελευταίες να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που ήταν αποκλεισμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς δεν θεωρούνταν αξιόπιστες.

Υπενθυμίζεται ότι για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει υπογράψει με το Δημόσιο τη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης από τις αρχές του χρόνου, που δίνει στο πρόγραμμα κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία, με την κατάλληλη μόχλευση από την πλευρά των τραπεζών, θα μετουσιωθούν σε δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια «βαθιά ανάσα» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζει τραπεζικό στέλεχος, αρκεί να κανείς να αντιληφθεί ότι τα προς διάθεση δάνεια μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι όσα περίπου το σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν ολόκληρο το 2023.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα στηρίζεται σε δύο άξονες:

το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Δανείων, ενώ για πρώτη φορά συνδυάζεται η εγγύηση των δανείων χωρίς προμήθεια εγγυοδοσίας και η σημαντική επιδότηση επιτοκίου στα χορηγούμενα δάνεια.

Την ίδια στιγμή, οι εγγυήσεις θα δοθούν ακόμη και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις που θεωρούνται νεοσύστατες, καθώς δεν έχουν συμπληρώσει περισσότερα από πέντε χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, το επιτόκιο δανεισμού θα «κουρεύεται» μέσω της παροχής επιδότησης, η οποία αναμένεται ότι θα καλύπτει το 40% του κεφαλαίου του δανείου, όπως είχε γίνει και στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι το χαμηλό κόστος, σε μια περίοδο στην οποία η αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων έχει διπλασιάσει το κόστος δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κι αυτό γιατί ο συνδυασμός εγγύησης –προκειμένου να μειωθεί το ρίσκο για την τράπεζα– και επιδότησης επιτοκίου αναμένεται να οδηγήσει σε χρηματοδοτήσεις με ιδιαίτερα ανεκτό κόστος.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει δάνεια για κεφάλαια κίνησης και για επενδυτικά σχέδια το ύψος των οποίων θα μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 8 εκατ. ευρώ όταν πρόκειται για χρηματοδότηση επενδύσεων και μέχρι τις 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Στα επενδυτικά δάνεια θα υπάρχει περίοδος χάριτος έως 24 μήνες και θα έχουν διάρκεια από 5 έως 12 έτη, ενώ για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης η διάρκεια θα είναι από 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος μέχρι 12 μηνών.

Προϋποθέσεις ένταξης

Για την ένταξή τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

  • Να εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης και να είναι ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά.
  • Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο με σχετικά παραστατικά, όταν πρόκειται για επενδυτικά δάνεια.
  • Να δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του προγράμματος.
  • Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές από τις τράπεζες και να μην έχουν καθυστέρηση σε δάνειο που να ξεπερνά τις 90 ημέρες.
  • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή, εάν έχουν λάβει, να την έχουν αποπληρώσει.
  • Να μη θεωρούνται προβληματικές με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
  • Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
  • Εάν έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου, ληξιπρόθεσμες οφειλές).
  • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG.

Μια σημαντική παράμετρος για το νέο ΤΕΠΙΧ είναι, εξάλλου, ότι θα ισχύσουν ευνοϊκότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες. Έχει επιτραπεί η αύξηση των επιχορηγήσεων βάσει του καθεστώτος de minimis (μικρές επιχορηγήσεις) από τις 200.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουν να ζητήσουν νέα δάνεια και επιχειρήσεις που είχαν ήδη εξαντλήσει το όριο επιδότησης.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (αφιερωμα ΤΡΑΠΕΖΕΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)