Στις 7 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. θα λάβει χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mediterra στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής xρήσεως 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως  2017.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018.

4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here