συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το α΄ τρίμηνο 2019 κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν σε €14,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2018.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατά το α΄ τετράμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο  του 2018, λαμβάνοντας υπόψη και τις εορτές του Πάσχα τον περασμένο Απρίλιο για λόγους συγκρισιμότητας. Η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατέγραψε μικρή μείωση, της τάξεως του 1,8%, που οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν στη Βόρεια Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, αλλά ήδη διαφαίνεται τάση ανόδου αυτής. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις. 

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήλθε στα €7,5 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 1,4%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 0,6%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 2% (σημειώνουμε ότι η περίοδος αναφοράς τόσο για τον τζίρο όσο και για την επισκεψιμότητα περιλαμβάνουν και την εορταστική περίοδο του Πάσχα, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με την αντίστοιχη περίοδο του 2018). Η λειτουργική κερδοφορία του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €4,6 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 12,2% (κυρίως λόγω της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 16 «Μισθώσεις»). Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση 0,5%, όπως και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε πτώση 5,9%, κυρίως λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή. Αναφορικά με το Golden Hall, η λειτουργική του κερδοφορία το α΄ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €4,5 εκατ., χωρίς μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,5%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε μείωση 4,9%.   

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων: 

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2019 α΄ τρίμηνο 2018 (%) μεταβολή
The Mall Athens 7,5 7,4 1,4%
Mediterranean Cosmos 4,6 4,1 12,2%
Golden Hall 4,5 4,5 0,0%
Retail EBITDA 16,6 16,0 3,7%

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα €14,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,9 εκατ. έναντι €2,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2018.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε €441,8 εκατ. (€5,68 ανά μετοχή). 

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) α΄ τρίμηνο 2019 α΄ τρίμηνο 2018 (%) μεταβολή
EBITDA προ αποτιμήσεων 14,1 13,6 3,7%
Καθαροί Τόκοι -6,6 -6,7 -1,5%
Αποσβέσεις -0,2 -0,2 0%
Φόροι -2,9 -3,1 -6,5%
Δικαιώματα Μειοψηφίας -1,5 -1,4 7,1%
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2,9 2,2 31,8%

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 30% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής €7,40 στις 28/05/2019.  

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 41,9%, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει  στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Oι εργασίες για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, εντός του οποίου λειτουργεί το Golden Hall, συνεχίζουν αδιάλειπτα με στόχο την ολοκλήρωση της επένδυσης συνολικού ύψους €25 εκατ. στα τέλη του 2019. H επένδυση αυτή προβλέπεται να ενισχύσει ιδιαίτερα τον τομέα της ψυχαγωγίας για την οικογένεια στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αποτελούν συμβατικές αιρέσεις  για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.» και την έναρξη των εργασιών, παραμένουν στην ευθύνη και στην ευχέρεια των αρμόδιων υπουργείων και θεσμών. Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here