Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €6.064 χιλ. έναντι €3.681 χιλ. της περσινής χρήσης, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 65%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση εσόδων προερχόμενων από νέες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των logistics. Στα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 περιλαμβάνεται μείωση € 877 χιλ. λόγω των μέτρων για τον Covid-19 έναντι αντίστοιχης μείωσης € 954 χιλ. στη χρήση 2020.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 31.12.2021 κατανέμεται ανά κατηγορία ακινήτων ως εξής: 49% σε κτίρια logistics, 29% σε κτίρια γραφείων, 17% σε ξενοδοχεία και 5% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Κατά τη χρήση 2021, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του:

• Την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ακίνητα του Ομίλου περιλάμβαναν 27 ακίνητα συνολικής αξίας € 122.017 χιλ., έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.186 χιλ. την 31.12.2020 (αύξηση 15% σε αξία).

• Ο Όμιλος προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 12.328 χιλ. οι οποίες περιλάμβαναν € 7.381 χιλ. επενδύσεις στον τομέα των logistics, €3.234 χιλ. στον τομέα των γραφείων και € 1.455 χιλ. στον ξενοδοχειακό τομέα.

• Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των ακινήτων του σε εύλογη αξία ανήλθαν σε € 4.431 χιλ., έναντι € 416 χιλ. στη χρήση 2020. Από τα € 4.431 χιλ., ποσό € 2.611 χιλ. αφορά τον τομέα των logistics.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε € 4.209 χιλ., έναντι € 2.249 χιλ. το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 129% σε € 3.993 χιλ., έναντι € 1.742 χιλ. το 2020.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.865 χιλ., έναντι € 1.654 χιλ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 134%.

• Το σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε € 89.259 χιλ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,52 ανά μετοχή, έναντι € 2,37 ανά μετοχή της 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,3%. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε € 4.277 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here