Σε 58,22 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 68,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 14,74%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο σε 35,84 εκατ. ευρώ έναντι 41,43 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 13,50%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 62% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 22,38 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο έναντι 26,84 εκατ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16,64%.

Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 2,58 εκατ. ευρώ και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας σε ζημίες ύψους 2,72 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ανήλθαν σε 1,51 εκατ. ευρώ από 1,76 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 0,058 εκατ. ευρώ έναντι ζημίες 0,392 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Επίσης παρουσίασε ζημίες προ φόρων 0,98 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,99 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε ζημίες 0,89 εκατ. ευρώ από ζημίες 1,16 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.