Αύξηση κατά 15,9% παρουσιάζουν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της Lavipharm για το Α’ τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,85 εκατ. έναντι €2,46 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τ. Λαβίδας, Lavipharm: Mένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας, με τις κεραίες πάντα ανοικτές

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €2,51 εκατ. έναντι €2,47 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται κέρδη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού της λειτουργίας της φαρμακαποθήκης, η οποία διακόπηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι το Α’ τρίμηνο του 2024 έχει επιβαρυνθεί με μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock optionπου αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο κι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,34 εκατ. ως παροχές προς το προσωπικό.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε €15,02 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι €13,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7%.

Στις πωλήσεις της περιόδου δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα Lonarid N ® και Lonalgal®, καθώς οι πωλήσεις τους από τη Lavipharm ξεκίνησαν το Μάιο. Ομοίως, δεν περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl®, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου.

Το μικτό κέρδος του Α’ τριμήνου 2024 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 6,06 εκατ. έναντι ποσού Ευρώ 5,12 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3%.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 1,11 εκατ. έναντι Ευρώ 0,59 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενισχυμένα σημαντικά κατά 87,1%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2024 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 26,1 εκατ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις, άνοδο κατά 11,4% παρουσιάζουν οι εξαγωγές του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 6,53 εκατ. έναντι Ευρώ 5,86 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν επίσης άνοδο κατά 5,4%, ενώ οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) αυξήθηκαν κατά 28,34%.