Το φράγμα των €50 δις έσπασαν για πρώτη φορά στην ιστορία οι ελληνικές εξαγωγές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, επίδοση κατά 25,6% υψηλότερη από τα €39,9 δις, η οποία ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοση που είχαν σημειώσει το έτος 2021. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 09.01.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ρεκόρ σημείωσαν και οι εισαγωγές ξεπερνώντας τα €85 δις.

Πιο αναλυτικά, για το μήνα Νοέμβριο του 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των €4.739,9 εκατ. έναντι €3.936,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €803,8 εκατ., δηλαδή 20,4%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €8.492,8 εκατ. έναντι €6.879,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.613,7 εκατ., δηλαδή 23,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €3.752,9 εκατ., αυξημένο κατά €809,9 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 4.739,9 3.936,1 803,8 20,4%
Εισαγωγές 8.492,8 6.879,1 1.613,7 23,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.752,9 -2.943,0 -809,9 27,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές άνευ πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.191,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2022 έναντι €2.796,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €395,1 εκατ., δηλαδή 14,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €449,2 εκατ., δηλαδή 9,5% και έφτασαν το ποσό των €5.183,1 εκατ., με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε €1.991,6 εκατ., αυξημένο κατά 2,8%, δηλαδή €54,1 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΝοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 3.191,5 2.796,4 395,1 14,1%
Εισαγωγές 5.183,1 4.733,9 449,2 9,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.991,6 -1.937,5 -54,1 2,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, αυτές παρουσιάζονται ενισχυμένες κατά €13.713,7 εκατ., δηλαδή 37,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ανερχόμενες στο ποσό των €50.112,8 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μεγάλη άνοδο η οποία διαμορφώθηκε σε €26.704,1 εκατ., δηλαδή 45,6%, και ανήλθαν σε €85.266,6 εκατ. (επίδοση-ρεκόρ και για τις εισαγωγές), ενώ το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €35.153,8 εκατ., αυξημένο κατά €12.990,4 εκατ., δηλαδή 58,6% συγκριτικά με το 2021 (πίνακας 3). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €32.123,2 εκατ. (αύξηση κατά €5.771,1 εκατ., δηλαδή 21,9%), και οι εισαγωγές τα €56.061,7 εκατ. (αύξηση €12.186,5 εκατ., δηλαδή 27,8%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 22* Ιαν-Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 50.112,8 36.399,1 13.713,7 37,7%
Εισαγωγές 85.266,6 58.562,5 26.704,1 45,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -35.153,8 -22.163,4 -12.990,4 58,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.841,6 εκατ., δηλαδή 32,3%, τα τρόφιμα κατά €990,5 εκατ., δηλαδή 18,5%, τα χημικά κατά €392,5 εκατ., δηλαδή 7,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €963,3 εκατ., δηλαδή 27,6%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €723,1 εκατ., δηλαδή 27,0%, οι πρώτες ύλες κατά €55,8 εκατ., δηλαδή 3,3%, τα ποτά και καπνά κατά €183,8 εκατ., δηλαδή 21,5%, τα λίπη και έλαια κατά €173,8 εκατ., δηλαδή 26,0% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,0 εκατ., δηλαδή 32,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 22* Ιαν-Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 18.536,3 10.215,5 8.320,8 81,5%
Βιομηχανικά 7.538,9 5.697,3 1.841,6 32,3%
Τρόφιμα 6.335,8 5.345,3 990,5 18,5%
Χημικά 5.591,6 5.199,1 392,5 7,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 4.454,3 3.491,0 963,3 27,6%
Διαφ. Βιομηχανικά 3.402,3 2.679,2 723,1 27,0%
Πρώτες Ύλες 1.732,8 1.677,0 55,8 3,3%
Ποτά-Καπνά 1.039,2 855,4 183,8 21,5%
Λίπη-Έλαια 842,0 668,2 173,8 26,0%
Μη ταξινομημένα 639,7 482,7 157,0 32,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 31.576,6 26.095,2 5.481,4 21,0%
Σύνολο** 50.112,9 36.310,7 13.802,2 38,0%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 1.584,1 1.168,2 415,9 35,6%
Βιομηχανικά 633,1 612,1 21,0 3,4%
Τρόφιμα 597,2 526,6 70,6 13,4%
Χημικά 528,7 470,2 58,5 12,4%
Μηχ/τα-Οχήματα 471,8 396,8 75,0 18,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 352,4 268,0 84,4 31,5%
Πρώτες Ύλες 251,3 260,9 -9,6 -3,7%
Λίπη-Έλαια 154,9 61,6 93,3 151,5%
Ποτά-Καπνά 121,9 83,3 38,6 46,3%
Μη ταξινομημένα 44,4 48,7 -4,3 -8,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.155,7 2.728,1 427,6 15,7%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here