Αποφάσεις για την παραμονή ή όχι του Μιχάλη Τσαμάζ στο τιμόνι θα ανακοινωθούν στον ΟΤΕ μέχρι το τέλος του χρόνου.

  • Εντός του Δεκεμβρίου, θα αποφασιστεί από το βασικό μέτοχο του ΟΤΕ, την γερμανική Deutsche Telekom, η παραμονή ή όχι του Μιχάλη Τσαμάζ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μικρομετόχου ο ίδιος ο κ. Τσαμάζ κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΟΤΕ, αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των σχετικών αποφάσεων.

Η θητεία του Μιχάλη Τσαμάζ λήγει τυπικά το 2024, είθισται ωστόσο, η γερμανική εταιρεία να ανακοινώνει νωρίτερα τις αποφάσεις της ειδικά για τα υψηλόβαθμα στελέχη της.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης η διοίκηση του ΟΤΕ ρωτήθηκε και για την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία, Telekom Romania Mobile (TKRM).

Όπως έχει ανακοινωθεί ο ΟΤΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, ο οποίος ενδιαφέρεται να εξαγοράσει την TKRM

Την ακύρωση 8.245.534 ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό 23.334.861,22 ευρώ, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ.

  • Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.  πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 82,29% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:
• Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018

• Την ακύρωση οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (8.245.534) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 23.334.861,22), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

• Την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας
Επίσης, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα
δημοσιευθούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.