Στις 3 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00μ.μ. θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση της Κρι-Κρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2017.

5) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

6) Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

7)  Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here