Με κέρδη προ φόρων, ύψους 112,5 εκατ. ευρώ, έναντι 110,8 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά έκλεισε το 2023 η Intrum Hellas, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη ιστορικά επίδοση. 

Πιο αναλυτικά, η ελληνική θυγατρική του σουηδικού Ομίλου εμφάνισε πέρυσι κύκλο εργασιών 223,45 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το 2022 (232 εκατ. ευρώ). Χάρη, όμως, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,5% συντήρησε την κερδοφορία της σε αντίστοιχα επίπεδα με αυτά του 2022. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ (159 εκατ. ευρώ το 2022) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ (84,47 εκατ. ευρώ το 2022). Εφόσον οι μέτοχοι εγκρίνουν την εισήγηση του Δ.Σ. θα διανεμηθούν σχεδόν όλα, καθώς το μέρισμα χρήσης 2023 προτείνεται να ανέλθει σε 83,4 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 124,8 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, εξοφλήθηκε ο δανεισμός των 130 εκατ. ευρώ, που είχε παράσχει στις 19 Δεκεμβρίου 2022 η Intrum Hellas στη μητρική της. Οι παραπάνω εισροές επέτρεψαν την χρηματοδότηση επιστροφής κεφαλαίου 154,6 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος χρήσης 2022, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα έμειναν στα επίπεδα των 108,5 εκατ. ευρώ και το καθαρό ταμείο σε 94 εκατ. ευρώ (93,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022).

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, η Intrum Hellas διαχειριζόταν 26 χαρτοφυλάκια, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 23,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια (HAPS) με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Phoenix, Vega & Sunrise) συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 15,3 δισ. ευρώ καθώς και τα χαρτοφυλάκια Piraeus SNF DAC και Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 3,8 δισ. ευρώ.