H εταιρεία “Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ”, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Στη συγκράτηση των επιπτώσεων από την πανδημία, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα κρατικά μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηριζόμενα από πολλαπλά ευρωπαϊκά προγράμματα και την παροχή άφθονης και με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στο νέο αυτό επιχειρηματικό τοπίο, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της, η προστασία των εργαζομένων της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Ειδικότερα:

• Κατά την διάρκεια του lockdown η Εταιρεία εφάρμοσε πλήρως την τηλεργασία.

• Οι εργαζόμενοι στα γραφεία διοίκησης, εργάζονται τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής όπως προβλέπονται από τις υγειονομικές αρχές, όπου απαιτείται εργάζονται σε βάρδιες λαμβάνοντας παράλληλα ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για εργαζόμενους που μπορεί να αισθάνονται αδιαθεσία ή να θεωρούν πιθανή την έκθεσή τους στον ιό, προστατεύοντας τους ίδιους και τον κοινωνικό τους περίγυρο.

• Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα τόσο κατά τη διάρκεια του lockdown όσο και μετά την άρση των μέτρων.

• Έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η επικοινωνία με βασικούς προμηθευτέςμέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Η διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε αξιολόγηση των δυνητικών και πραγματικών επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και την οικονομική επίδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη σειρά εκτιμήσεων και παραδοχών που έχει αξιολογήσει ως κατάλληλες για την περίσταση, προκειμένου να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για το επενδυτικό πλάνο παραμένει και σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση όλων των παραγόντων είναι συνεχής και δυναμική και αναπροσαρμόζεται βάσει των εξελίξεων.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητες τους στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται καμία ανησυχία στο παρόν στάδιο αναφορικά με την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Εννιάμηνο:

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2020 (01.01-30.09.2020) έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

•Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 57.657 χιλ. € έναντι 49.797 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι 15,78% υψηλότερες.

•Ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) βελτιώθηκε και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 3.956 χιλ. € έναντι 1.906 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44,83%, ήτοι σε 8.544 χιλ. € έναντι 5.899 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα κερδών πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος ανήλθαν σε 1.950 χιλ. €, έναντι ζημιών 80 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

ΟΜΙΛΟΣ:

•Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 71.374 χιλ. € έναντι 65.818 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι 8,44% υψηλότερες.

•Ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) βελτιώθηκε κατά 34,46%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 2.827 χιλ. € έναντι 2.103 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18,37%, ήτοι σε 9.769 χιλ. € έναντι 8.253 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

• Τα κερδών πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος ανήλθαν σε 155 χιλ. €, έναντι ζημιών 604 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όσον αφορά τις θυγατρικές του Ομίλου, η “Karamolegos Bakery Romania SA” δεν έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας και συνεχίζει την ανοδική της πορεία με αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 56,19% και πλέον έχει γυρίσει σε θετική τροχιά τα αποτελέσματά της (EBITDA).

Η “Απολλώνιον ABEE”, όπως είχαμε αναφέρει και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2020 έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία με αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 18,19% και μείωση του EBITDA κατά 55,32% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Γ’ τρίμηνο:

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου στο Γ’ τρίμηνο του 2020 (01.07-30.09.2020) έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

•Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 19.003 χιλ. € έναντι 17.246 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,19%.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1.595 χιλ. € έναντι ζημιών 160 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.258 χιλ. € έναντι 1.073 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 843 χιλ. €, έναντι ζημιών 775 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

ΟΜΙΛΟΣ:

•Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 23.454 χιλ. € έναντι 22.257 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,38%.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.092 χιλ. € έναντι ζημιών 150 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.597 χιλ. € έναντι 1.733 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 118 χιλ. €, έναντι ζημιών 1.034 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην σύγκριση των αποτελεσμάτων του εννιαμήνου η “Karamolegos Bakery Romania SA” συνεχίζει την ανοδική της πορεία και στο γ τρίμηνο του 2020 ενώ στην “Απολλώνιον ΑΒΕΕ” οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι εμφανείς. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ρυθμός αύξησης των βασικών μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου είναι μικρότερος από αυτόν της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here